nieuws

11 dec 2002, 00:12

LUCHTKWALITEIT IN GRONINGEN BINNEN ALARMDREMPEL

Het college van Burgemeester en Wethouders moeten volgens Europese en landelijke regels jaarlijks rapporteren over de luchtkwaliteit in de stad in relatie tot het wegverkeer. De Milieudienst heeft daarom berekeningen uitgevoerd aan de hand van verkeerstellingen van 2001. Uit deze modelberekeningen blijkt dat de alarmdrempel niet wordt overschreden, maar dat er op diverse drukke wegvlakken en kruispunten wel verbeteringen nodig zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De concentratie stikstofoxiden in het Stationsgebied ligt op het niveau van de plan-drempel. Daarom moet vóór 1 mei 2003 een plan worden ingediend bij de minister van VROM, waarin wordt aangegeven hoe in 2010 kan worden voldaan aan de dan geldende norm. Ook blijkt dat op andere wegvlakken en kruispunten de normen voor fijn stof worden overschreden. Dit betekent dat in deze situaties bij planvorming en activiteiten rekening moet worden gehouden met de luchtkwaliteit en maatregelen moeten worden getroffen die redelijkerwijs mogelijk zijn.
Het busverkeer blijkt een grote bijdrage te leveren aan de overschrijding van de normen. De nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in 2004 kan in belangrijke mate bedragen aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en daarmee aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Groningen.