nieuws

26 jun 2008, 10:10

Kunstraad teleurgesteld over cultuurnota Groningen: “B en W kiezen niet!’

Het college van B en W van Groningen krijgt stevige kritiek op de door haar gepresenteerde cultuurnota. Deze nota, onder de titel: “Cultuurstad Groningen. Gewoon bijzonder”, biedt naar de mening van de Kunstraad onvoldoende oplossing voor de problematiek van de smaakmakende instellingen in Groningen. De Kunstraad vindt het heel jammer dat het college van B en W "ervoor kiest om de beperkte middelen opnieuw uit te smeren over veel verschillende beleidsdoelen en instellingen. Juist in deze situatie zou de gemeente heldere en soms harde keuzes moeten maken".

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In april jl. heeft de Kunstraad Groningen het advies Cultuurbeleid in Groningen. Kiezen voor kwaliteit uitgebracht. Kern van dit advies aan de gemeente was om de subsidies van de grote festivals en de middelgrote podia stevig te verhogen. De Kunstraad is teleurgesteld dat de gemeente in veel gevallen een veel lagere subsidie wil toekennen dan het geadviseerde bedrag.

Kunstraad signaleert forse problematiek cultuursector
In het advies Cultuurbeleid in Groningen. Kiezen voor kwaliteit constateerde de Kunstraad dat Groningen een bijzondere culturele sector heeft. Van instellingen zoals het Grand Theatre, Vera, Liga 68, Noorderslag, Noorderlicht en Noorderzon is de kwaliteit en de uitstraling tot buiten de landsgrenzen bekend.


Met bescheiden budgetten (ook in vergelijking tot eenzelfde type organisaties elders in Nederland), door roofbouw te plegen op de medewerkers en ID-ers in te zetten op zware functies hebben deze instellingen zich de afgelopen jaren tot grote hoogte weten te ontwikkelen. De Kunstraad meent dat deze instellingen hun grenzen hebben bereikt en dat voor het voortbestaan van de organisaties een forse verhoging van de subsidie noodzakelijk is. Daarmee kunnen deze instellingen hun organisatie versterken, het aantal medewerkers uitbreiden of (een deel van) de kwetsbare
ID-banen in reguliere banen omzetten.

Cultuurnota geen oplossing voor problematiek


De cultuurnota Cultuurstad Groningen. Gewoon bijzonder biedt naar de mening van de Kunstraad onvoldoende oplossing voor de problematiek van de smaakmakende instellingen in Groningen. Subsidies worden verhoogd, maar de verhogingen zijn veel kleiner dan de Kunstraad adviseerde. Het verschil loopt soms op tot € 65.000,--.


De Kunstraad vindt het heel jammer dat het college ervoor kiest om de beperkte middelen opnieuw uit te smeren over veel verschillende beleidsdoelen en instellingen. Juist in deze situatie zou de gemeente heldere en soms harde keuzes moeten maken, in plaats van alle culturele organisaties ‘te veel subsidie te geven om van dood te gaan en te weinig om van te leven’.

Punten van zorg


Cultuurstad Groningen. Gewoon bijzonder baart de Kunstraad ook op andere terreinen zorg.
- Het budget voor project- en jaarsubsidies (de ‘incidentenpot’) wordt maar mondjesmaat verhoogd en dat terwijl het aantal aanvragers en nieuwe initiatieven sterk groeit.
- Amateurgezelschappen in Groningen lopen tegen verschillende problemen op, variërend van te weinig budget voor ambitieuze clubs tot een starre regelgeving. De Kunstraad meent dat de huidige aanpassingen hiervoor onvoldoende oplossing bieden.
- Het is onduidelijk hoe een aantal (nieuwe) subsidiebudgetten in de toekomst wordt verdeeld en de Kunstraad zet bovendien vraagtekens bij de praktische inzetbaarheid van deze budgetten (Groningse Nieuwe, Kunst in de Wijk).