nieuws

25 feb 2010, 10:10

Jannie Visscher, lijstrekker SP: “Verder werken aan het duurzamer en socialer maken van Groningen"

Volgens wethouder en lijsttrekker van de SP Jannie Visscher had Groningen er anders uitgezien als haar partij de afgelopen jaren niet deel had genomen aan het college van B en W. Dat zegt zij in een interview met de GIC. Vooral op het gebied van armoedebeleid en (duurzaam) wonen heeft de SP volgens Visscher zijn stempel kunnen drukken op de gemeentepolitiek. Verder praat ze over de lijstverbinding tussen de huidige collegepartijen, toekomstige bezuinigen en het Groninger Forum: 'Het Forum mag er komen, zolang het maar voldoet aan de toezeggingen die tijdens de referendumcampagne zijn gedaan.'

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zou Groningen er anders uit hebben gezien wanneer de SP de afgelopen vier jaar niet aan het college had deelgenomen? Wat beschouwt u als de belangrijkste bijdragen/verdiensten van de SP?

Groningen zou er op onderdelen anders uitgezien hebben als de SP nietaan het college had deelgenomen. Dan zou er op terreinen als het armoedebeleid, de duurzaamheid, en de maatschappelijke voorzieningen inde wijken minder vooruitgang geboekt zijn, en zou er minder sprake zijn geweest van een breed gedragen aanpak. Kenmerkend voor de SP-wethouders is, dat ze op de gebieden van hun portefeuille nadrukkelijk en met succes de samenwerking gezocht hebben. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in het Armoedepact en in het brede draagvlak onder de duurzaamheidsagenda.

Vindt u dat de SP voldoende herkenbaar is geweest in het
college? Bent u niet een beetje ondergesneeuwd door PvdA en GroenLinks? In het verleden zou de SP vermoedelijk kritischer zijn geweest over het Forum, maar het lijkt er nu op alsof de SP het Forum steunt en daarmee de prijs betaalt voor haar deelname aan het college van B en W in Groningen.

De SP heeft op de avond van het referendum, in 2005, gezegd de uitslag ervan te respecteren. Als je een stukje macht in handen legt van de burgers, moet je ook accepteren dat die er iets mee doen wat je zelf niet wenselijk vindt. We zijn een partij die staat voor zijn woord. Ook als we nu in de oppositie zaten, zouden we op het standpunt staan dat het Forum er mag komen zolang het maar voldoet aan de toezeggingen die tijdens de referendumcampagne zijn gedaan. Bijvoorbeeld het maximum aan de gemeentelijke bijdrage in de bouwkosten van 31,25 miljoen euro.
Met de vorige verkiezingen in 2006 voerden we campagne voor een beter sociaal beleid, een andere wind in de volkshuisvesting en meer zeggenschap van de mensen over hun omgeving. Op alledrie die punten zijn forse stappen vooruit gezet. Daarmee is de SP-inbreng in het beleid naar mijn idee goed zichtbaar geworden.


Zijn er nog wel grote verschillen tussen PvdA en SP in
Groningen? De SP in Groningen heeft zich namelijk zeer redelijk
opgesteld en je kunt de SP hier niet van populisme betichten. Maar als je zo redelijk en gematigd bent, wat is dan nog het verschil met de PvdA?

Een duidelijk verschil met de PvdA kwam naar voren in de discussie over de verkoop van de Essent-aandelen: de PvdA koos voor privatisering. De SP is tegen marktwerking en privatisering als het gaat om publieke zaken. Dat leidt in onze ogen alleen maar tot verlies van zeggenschap en uit de pan rijzende kosten.
Maar als het gaat om de aanpak van concrete zaken in de stad, hebben we als college prima samengewerkt. Op terreinen als de volkshuisvesting is het daarbij vooral de PvdA die bewogen heeft: van de grote sloopplannen die onder vorige colleges gemaakt zijn, is weinig overgebleven. Het Lokaal Akkoord dat in 2006 met de woningcorporaties is afgesloten, is in mijn ogen een bevestiging van de juistheid van de SP-visie.


Hoe zou het volgende college van B en W er straks uit moeten zien in uw ogen? Maakt het wat uit of straks D66, VVD, ChristenUnie of CDA aanschuift bij het huidige college?

Op ons initiatief is er een lijstverbinding gekomen tussen PvdA,
GroenLinks en SP. Daarmee geven wij aan dat we door willen gaan met de huidige partners. We sluiten geen enkele andere partij uit van een college waarvan wij eventueel deel gaan uitmaken, maar we denken wel dat we er met de VVD heel moeilijk uit kunnen komen. Verder zal het een kwestie zijn van de verkiezingsuitslag en van de onderhandelingen.


Wilt u als SP de lezers nu al vast duidelijkheid geven over de hoogte van bezuinigingen die straks nodig zijn? En: waar kan straks in uw ogen op bezuinigd worden?

We schatten dat bezuinigingen van ergens tussen de 40 en 50 miljoen nodig zijn. Hoeveel het precies wordt, is vooral afhankelijk van het landelijke beleid. Een fors deel moet gehaald worden uit efficiënter werken. Gemeentelijke diensten kunnen meer zaken samen doen, dat levert al heel wat op. Verder zal het een moeilijke discussie worden, waarin pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. In onze inzet in de discussiegeven we topprioriteit aan het overeind houden van de voorzieningen voor de mensen en de buurten die in de knel zitten. Dat is het laatste waarop gekort mag worden.

 

Wat hoopt u persoonlijk als lijsttrekker van de SP de komende vier jaar te kunnen bereiken? Wat drijft u in de politiek? Wat vindt u er boeiend aan?

Ik ben politiek actief geworden bij de SP omdat ik vooral heel
praktisch bezig wil zijn met het verbeteren van de samenleving. Ik heb een hekel aan politieke spelletjes en aan debatten alleen maar voor de media. Heel prettig aan de SP vind ik dat we niet alleen in de gemeenteraad ons werk doen. We hebben ook al 30 jaar een goed bezochte hulpdienst en doen allerlei acties in de Stad.
Ik wil de komende jaren doorgaan met de ontwikkeling die we nu hebben ingezet. Verder werken aan het duurzamer en socialer maken van Groningen. Zorgen dat we onze doelstelling halen om het energieverbruik terug te dringen. Zorgen voor goede voorzieningen die voorkomen dat mensen in een isolement terechtkomen. En ook: mensen, instellingen en bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Alleen samen kunnen we de Groningse samenleving nog meer glans geven.