nieuws

20 apr 2010, 21:09

Miljoenen voor duurzame energie Eemsdelta

De partijen in het Energie Transitiepark (ETP) Eemsdelta gaan in totaal zeven miljoen euro investeren in het project. Zes gemeenten, zeven bedrijven, twee kennisinstellingen en vijf maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten. De deelnemende bedrijven nemen bijna 70% van de kosten voor eigen rekening. De daadwerkelijke start van het project hangt af van toekenning van een bijdrage uit het Waddenfonds, de provincie Groningen vraagt om een bijdrage van 2,2 miljoen euro uit dit fonds.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het project is een toonbeeld van een publiek-private samenwerking die concreet resulteert in de ontwikkeling van duurzame technologie en investeringen in milieubeschermende maatregelen. Regionale overheden kunnen straks beoordelen of deze investeringen inderdaad leiden tot de zo gewenste duurzame ontwikkeling in de regio, zowel op ecologisch als op sociaal economisch gebied.

De Eemsdelta is in meerdere opzichten uniek, omdat vrijwel nergens in het Waddengebied de spanning tussen natuur en sociaaleconomische ontwikkeling zo hevig voelbaar is als hier. In de Eemsdelta speelt namelijk een belangrijke rol dat het een gebied is :
• waar twee (groeiende) industriegebieden Eemshaven en Delfzijl dicht bij kwetsbare natuurgebieden liggen;
• de industrie sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid en kosten van energie;
• met een noodzaak van de transitie naar een duurzame energievoorziening;
• met forse bevolkingskrimp, want nergens in Nederland daalt de bevolkingsomvang zo snel als hier.

Alleen een integrale aanpak kan leiden tot oplossingen die de spanning tussen economie en ecologie verminderen en die een duurzame economische ontwikkeling van de Eemdeltaregio mogelijk maken. Daarom hebben al deze partijen hun krachten gebundeld in het ETP Eemsdelta.


Deelprojecten

De 1e fase van het Waddenfondsproject ETP Eemsdelta bestaat uit 5 deelprojecten:
• kennisproject Duurzaamheidsmonitor Eemsdelta
• duurzaam innovatieproject Eemsdelta Green II
• milieu-investeringsproject Duurzame aluminiumketen Delfzijl
• innovatieproject Magnegas waterzuivering voor het Waddengebied
• innovatieproject Algen voor een schoner Wad

en moet concreet resulteren in:
1. vorming van nieuwe en versterken van bestaande coalities tussen industrie in de Eemsdelta, kennisinstellingen en overheden gericht op energie-gerelateerde kennis;
2. ontwikkeling van concreet toepasbare innovatieve technieken ten behoeve van de transitie naar een duurzame energievoorziening op industrieterreinen in de Eemsdelta;
3. concrete investeringen in duurzame technologie ter vermindering van schadelijke effecten van industriële processen op het Wad en ten behoeve van de transitie naar een duurzame energievoorziening;
4. vergroting van kennis en inzicht in effecten van industriële ontwikkelingen op het Wad en sociaal economische ontwikkelingen in de regio door middel van monitoring.