nieuws

09 apr 2001, 00:12

Installatie seniorenraad gemeente Ten Boer

De gemeente Ten Boer gaat meer rekening houden met het vergrijzen van de samenleving en heeft daarom een seniorenraad ingesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal senioren in onze samenleving neemt toe en dat geldt ook voor de gemeente Ten Boer. Deze geleidelijk veranderende bevolkingsopbouw (ook wel vergrijzing genoemd) zorgt voor een steeds actievere rol van de gemeente op het terrein van de zorg en aandacht voor ouderen. De actieve rol blijkt onder meer uit het onlangs gestarte project seniorenvoorlichting, waarbij vrijwilligers huisbezoeken gaan afleggen bij zelfstandig wonende 75-plussers. De vrijwilligers die hieraan meewerken gaan na een intensieve training van 6 bijeenkomsten in juni dit jaar van start met de huisbezoeken.
Daarnaast is het gemeentebestuur eind vorig jaar begonnen met de voorbereidingen om een seniorenraad in te kunnen stellen. Een dergelijke adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente in zaken die ouderen aangaan. Verschillende organisaties, die actief zijn op het gebied van het ouderenbeleid, zijn benaderd met de vraag om eventueel zitting te willen nemen in een seniorenraad. Uiteindelijk zijn er zeven organisaties die vertegenwoordigers hebben voorgedragen. Het gaat om de ouderenbonden (ANBO, PCOB en KBO), Woonzorgcentrum Bloemhof, Thuiszorg, bouwvereniging Ten Boer en stichting Armare (maatschappelijk werk en buro sociaal raadslieden).
Het gemeentebestuur hoopt met het instellen van de seniorenraad de participatie van ouderen bij beleidsontwikkeling te bevorderen en het beleid meer op de wensen en behoeften van ouderen te kunnen afstemmen. De leden zullen op 10 april 2001 worden geïnstalleerd. Daarnaast zal een gastspreker, de heer H. Frijling van de provincie, een interessante presentatie houden over de ontwikkelingen en trends op het gebied van ouderenzorg/ouderenbeleid. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om de installatiebijeenkomst bij te wonen. Het begint om 20.00 in de raadzaal van het gemeentehuis.