nieuws

13 okt 2010, 19:07

Groningen: 17.500 mensen moeite met lezen en schrijven

Naar schatting 17.500 stadjers hebben moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem. Het leidt tot verminderde deelname aan de samenleving, verminderd welbevinden en tot onderbenutting van talent. De gemeente Groningen wil met een aantal gerichte acties de laaggeletterdheid zoveel mogelijk terugdringen. Daarvoor heeft het Groninger college het aanvalsplan laaggeletterdheid vastgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het plan bevat een aantal speerpunten. Zo moet het makkelijker worden om over problemen met lezen en schrijven te praten. Dit gebeurt door meer publiciteit te geven aan laaggeletterdheid. Daarnaast krijgen ambtenaren die veel contact hebben met stadjers of ouders van (jonge) kinderen, een training om de signalen op te vangen, bespreekbaar te maken en vervolgens te verwijzen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om medewerkers op het Werkplein, bij de Kredietbank en in de Centra voor Jeugd en Gezin. Ook komen er voorlichtingsbijeenkomsten voor het onderwijs en het ouderen- en welzijnswerk. welzijnswerk.

Aanpak taalachterstand
Het voorkomen van taalachterstand in het basisonderwijs is een ander speerpunt om laaggeletterdheid op latere leeftijd te voorkomen. De gemeente gaat afspraken maken met de schoolbesturen over de versterking van het taalonderwijs en over de samenhang tussen binnenschoolse en buitenschoolse taalondersteuning. De gemeente laat jaarlijks een analyse uitvoeren om de ontwikkeling van het taalniveau te volgen.

Goede voorbeeld
De gemeente wil het goede voorbeeld geven en als werkgever extra aandacht besteden aan laaggeletterdheid. Dit gebeurt door ook binnen de eigen organisatie het probleem goed in kaart te brengen en waar nodig taalcursussen op te nemen in de opleidingsplannen. De gemeente gaat verder als opdrachtgever bedrijven stimuleren om de basisvaardigheden van hun medewerkers te ontwikkelen. Ook als gesprekspartner van werkgevers wil de gemeente aandacht vragen voor laaggeletterdheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld door informatie te verstrekken bij het Ondernemerstrefpunt. Tot slot krijgen ambtenaren een training in het begrijpelijk schrijven zodat ook laaggeletterden de teksten beter kunnen begrijpen.

Het aanvalsplan loopt tot 2014. Dan verschijnt een eindrapportage met daarin de resultaten die bovengenoemde acties hebben gehad.