nieuws

18 mrt 2003, 00:12

Huiselijk geweld in Groningen komt vaker voor dan gedacht

Huiselijk geweld in de provincie Groningen komt vaker voor dan gedacht. Huiselijk geweld bestaat voor bijna 60% uit fysiek geweld, voor 30% uit geestelijk geweld en voor ongeveer 10% uit seksueel geweld. Een en ander blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit nieuwe onderzoeksgegevens van het Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling Groningen blijkt dat huiselijk geweld over het algemeen zeer veel voorkomt. Door Thuisfront is in samenwerking met vele andere partijen een nieuwe werkwijze gestart waarin politie en hulpverlening samen een probleemoplossende aanpak realiseren. Deze aanpak is gestart in Noord-West Groningen. Ook de Provincie Groningen heeft in haar Welzijnsbeleid een groot aantal activiteiten in het kader van de preventie en bestrijding van huiselijk geweld opgenomen.
Bij de politie zijn in de onderzoeksperiode oktober 2000 tot en met oktober 2001 3150 zaken van geweld binnengekomen in de drie pilotgebieden (de basiseenheden Noord, Uithuizen en Hoogezand), afkomstig zijn uit 31 verschillende soorten incidenten. Hiervan zijn 930 meldingen van huiselijk geweld en waarvan 568 meldingen waarbij het slachtoffer een vrouw is. Huiselijk geweld bestaat voor bijna 60% uit fysiek geweld, voor 30% uit geestelijk geweld en voor ongeveer 10% uit seksueel geweld. Provinciaal gezien kan gesteld worden dat in de verstedelijkte gebieden (zoals de stad Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Winschoten) meer meldingen van huiselijk geweld zijn. Over het algemeen is van de daders van huiselijk geweld 89% van het mannelijk geslacht en van de slachtoffers is 76% van het vrouwelijk geslacht. Indien het alleen gaat om geweld gericht tegen vrouwen is 96% van de daders van het mannelijk geslacht. Van huiselijk geweld wordt over het algemeen minder vaak aangifte gedaan (bijna 15%) dan van andere geweldsdelicten (bijna 19%). Van geweld dat tegen vrouwen is gericht wordt in ruim 16% van de gevallen aangifte gedaan. Niet verwonderlijk is het dat het gros van de aangevers vrouw is. Van seksueel huiselijk geweld doet men veel vaker aangifte dan van fysiek en geestelijk huiselijk geweld.
Thuisfront en de Provincie hebben het Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling Groningen gevraagd onderzoek uit te voeren naar de omvang van het huiselijk geweld in de provincie op basis van de politieregistraties. De omvang van het huiselijk geweld wordt op 3 meetmomenten vastgesteld: in de periode 1 oktober 2000 tot 1 oktober 2001, in de periode 1 oktober 2001 tot 1 oktober 2002 en in de periode 1 oktober 2002 tot 1 oktober 2003. Thuisfront zal het project "Eerste hulp bij thuisgeweld tegen vrouwen" ook door het CMO laten evalueren. Effecten die uiteindelijk verwacht worden zijn een toename van het aantal aangiften van huiselijk geweld en een afname van de recidive onder daders van huiselijk geweld. Eerste hulp bij huiselijk geweld Het project Eerste hulp bij huiselijk geweld is een project onder leiding van Thuisfront en samen met de Regiopolitie Groningen, het Openbaar Ministerie, de Ambulante Forensische Psychiatrie, het Algemeen Maatschappelijk werk, FIOM, het Buro Slachtofferhulp, het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, het Toevluchtsoord, en de Stichting Reclassering Nederland. In de praktijk gaan de partijen als werkgroep om tafel om de casussen waarbij sprake is van huiselijk geweld te bespreken en te zorgen voor een sluitend vangnet voor slachtoffer én dader.