nieuws

06 jul 2000, 00:12

Helpman kritisch over parkeerbeleid gemeente Groningen

De Groninger Internet Courant ontving een bijdrage van het wijkcomité Helpman over het parkeerbeleid van de gemeente Groningen. Daaruit blijkt dat men daar zeer kritisch staat ten aanzien van het parkeerbeleid van de gemeente Groningen, waardoor er sprake is van een grote parkeeroverlast

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het wijkcomité constateert de afgelopen jaar een toenemende verkeersdruk in de wijk Helpman. Een van de grote veroorzakers hiervan is het verkeer van en naar de rijkskantoren aan de noordkant van de wijk. Deze stroom automobilisten zorgt eigenlijk voor een tweetal problemen, namelijk voor sluipverkeer dwars door de wijk en voor parkeeroverlast voornamelijk ten noorden van de Helperbrink. Ten aanzien van het sluipverkeer mag opgemerkt worden dat het wijkcomité in goed overleg met de gemeente en de gebruikers van de rijkskantoren tot een oplossing is gekomen. In het kader van Duurzaam Veilig is een goed verkeersregulatie plan ontwikkeld voor Helpman Oost. Zowel wijkcomité als gemeente verwachten dat dit plan een groot deel van de problemen in de wijk op zal lossen. Wat ons wel zorgen blijft baren is dat de gemeente niet voor een definitieve afsluiting heeft gekozen van de rijkskantoren vanaf de wijk. Nu is er slechts sprake van verbiedende bebording, waarvan wij weinig soulaas verwachten
Het tweede probleem zal echter de komende maanden meer aandacht gaan vragen. De parkeerproblematiek ten noorden van de Helperbrink neemt namelijk aantoonbaar toe. Hiervoor zijn een tweetal oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats de gebruikers van de rijkskantoren. Deze gebruikers hanteren voor hun gebouwen een rijksparkeernorm. Dit impliceert grofweg per 3 tot 4 medewerkers een parkeerplaats. In de praktijk blijkt echter dat deze zelfde gebruikers haar medewerkers niet uit de auto krijgt. Veel medewerkers wonen buiten de stad en maken nog steeds geen gebruik van het openbaar vervoer. Hierdoor is het aanbod aan automobilisten vele malen groter dan het aantal parkeerplaatsen toelaat. Deze mensen moeten toch hun auto kwijt en parkeren dus in de wijk. Zeker nu recent de Van Mesdagkliniek en PI haar parkeerterrein hebben afgesloten voor medewerkers van de andere rijksdiensten.
Bijkomend probleem is het parkeerbeleid van de gemeente. Doordat de gemeente het betaald parkeren inmiddels tot de Ringweg heeft ingevoerd verschuift de verkeersproblematiek steeds verder richting het zuiden van de stad. Immers het grootste deel van het forfaitaire verkeer van de Binnenstad komt vanuit het zuiden en het westen (Noord-Drenthe en West-Groningen). Reeds nu valt op dat bijvoorbeeld het Helperplein dagelijks voor een deel bezet wordt door langparkeerders. Terwijl dit parkeerterrein juist bedoeld was voor de winkeliers aan het Helperplein en de Hereweg. Immers de parkeerplaatsen aan de Hereweg zijn weggehaald, omdat door de toenemende verkeersdruk op de Hereweg parkeren niet meer mogelijk bleek. Het probleem met het langparkeren op het Helperplein is echter dat de overige automobilisten vaak geen plekje kunnen vinden en dit op het toch al onoverzichtelijke plein tot vervelende situaties leidt. De eerste blikschade en kleine ongevalletjes zijn al geschied.
Betaald parkeren voor het plein kan dan een oplossing zijn, maar hiermee worden de reguliere gebruikers en winkeliers in de wijk wel gestraft voor een probleem dat aantoonbaar door anderen wordt veroorzaakt. Ditzelfde geldt überhaupt voor betaald parkeren in de wijk. Immers partieel afsluiten van de wijk heeft geen zin: de problematiek schuift dan alleen maar verder de wijk in. Dus of je kiest voor een totaaloplossing of je begint er niet aan. De vraag is echter of de wijkbewoners op moeten draaien voor een probleem dat zo overduidelijk door de rijksdiensten en de gemeente wordt veroorzaakt. In een wijk waar te voorzien is dat volgend jaar de onroerende zaak belastingen enorm zullen stijgen door een enorme druk op de huizenmarkt, zouden niet nog eens extra gemeentelijke lasten op de burger afgewenteld moeten worden
Het wijkcomité is op zich geen tegenstander van parkeervergunningen, maar benadrukt dat de gemeente dan wel voor de kosten op dient te draaien. Voorlopig denken wij echter dat het nog niet nodig is. Wij willen de gemeente graag het komende half jaar laten onderzoeken of er inderdaad meer parkeerdruk op de wijk komt door het verplaatsen van de schil en zullen zelf met de bewoners bezien of deze schilverplaatsing en de toenemende parkeerdruk van de rijksdiensten tot ontoelaatbare situaties leidt voor de buurtbewoners. Dit alles nog even losgezien van de eventuele ontwikkelingen rondom het Europark. Zolang echter onduidelijk is of het Europark er komt en in welke vorm willen we hier niet op vooruit lopen. Gesteld kan wel worden dat er –indien het park wordt gerealiseerd- goed gekeken dient te worden naar de wijze van ontsluiting van het terrein en de aanwezige parkeervoorzieningen. Een combinatie van te weinig en dure parkeerplaatsen zal ongetwijfeld leiden tot een verdere verkeers- en parkeerdruk op Helpman. Mark Boumans Wijkcomité Helpman