nieuws

17 jun 2008, 09:09

Groningse gemeenteraadsfracties willen meer ligplaatsen voor woonboten

De fracties van de het CDA, de ChristenUnie en de PvdA in de stad Groningen wil dat het College meer werk gaat maken om ligplaatsen voor woonschepen in Groningen te creëren. Met name de situatie aan het Boterdiep en de Noorderhaven baart de fracties zorgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de structuurschets Watergang zijn de hoofdlijnen van het te voeren beleid met betrekking tot het openbare vaarwater in de gemeente Groningen verwoord. Centraal staan het gebruik van dat openbare vaarwater en de ontwikkelingsmogelijkheden ervan; vanuit ruimtelijke en functionele optiek bezien.

In 2005 werd besloten om over te gaan tot het instellen van nieuwe ligplaatsen om de bestaande druk op ligplaatsen enigszins te verkleinen. Vele malen werden (niet)voortgangsnotities besproken, maar het leidde steeds tot te weinig.
De afgelopen periode is opnieuw regelmatig gesproken over woonschepen en “er wordt nog steeds hard gewerkt” aan de gedane beloften, maar de fracties zijn ontevreden.

De PvdA en ChristenUnie stelden op 18 maart vragen aan het college over de Noorderhaven en ontvingen daarop antwoorden die tot ontevredenheid van beide fracties werden beantwoord. De fracties willen dat de plannen nu eindelijk eens echt prioriteit krijgen. Het college gaf in de beantwoording van de vragen tevens toe dat aantal regels voor verduidelijking of aanscherping in aanmerking komt en de handhaving niet optimaal geweest. Het tekort aan ligplaatsen in de stad als geheel is één van de verklaringen voor ontwikkelingen in de Noorderhaven aldus het college.

Ook geven de fracties aan (grote) vraagtekens te plaatsen bij een woonschepenvoorziening in het Boterdiep. Bewoners zijn hierdoor zeer verontrust. Tevens zijn zij benieuwd welke nieuwe kansen er ontstaan met het vervallen van de bestemming van de suikerfabriek aan het Hoendiep om aldaar nieuwe ligplaatsen te ontwikkelen. Tot slot zijn de fracties benieuwd naar de resultaten van het onderzoek door het college naar de mogelijkheden om in een Groningen een historische woonschepenhaven te realiseren.

Daarom hebben het CDA, de ChristenUnie en de PvdA schriftelijke vragen aan het college gesteld om de kansen voor meer ligplaatsen voor woonschepen in kaart te brengen.