nieuws

10 feb 2003, 00:12

Groningse boeren zien waterberging in provincie Groningen niet zitten

In een eerste reactie op het eindadvies over de maatregelen tegen wateroverlast in Groningen en Noord-Drenthe ziet de NLTO een bevestiging van haar visie dat een combinatie van berging van water en vergroten van de gemaalcapaciteit goedkoper en uiteindelijk effectiever is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Frans Keurentjes (voorzitter NLTO Groningen): “Vanaf het begin heeft de NLTO moeite gehad met de eenzijdige benadering gericht op waterberging. Nu blijkt dat in natuurgebieden meer en vaker kan worden geborgen, maar ook dat alternatieve oplossingen soms effectiever en goedkoper zijn. Uitbreiding van het gemaal Waterwolf is wat dat betreft een goede optie.” De NLTO heeft zich ingezet om alternatieven te laten onderzoeken voor noodberging op landbouwgrond. Met het afvallen van De Delthe en Turfwaard lijkt dit succesvol te zijn geweest. Er blijven echter nog een aantal noodbergingsgebieden over. Met name in het gebied van het waterschap Hunze en Aa’s mist Keurentjes een combinatievariant met een gemaal bij Nieuwe Statenzijl. In het eerste rapport van de Stuurgroep bleek een gemaal samen met berging in de Rolke- en Westerbroeksemadepolder de goedkoopste oplossing om het reguliere watersysteem op orde te brengen. “Bij de nadere uitwerking is deze variant ten onrechte buiten beschouwing gebleven”, aldus Keurentjes.
Henk Brink (voorzitter NLTO Drenthe) ziet in de aangekondigde maatschappelijke discussie ook een kans om samen met de waterbeheerders vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om te boeren met wateroverlast. Brink: “De Stroomgebiedsvisie gaat door het hoge abstractieniveau veel te gemakkelijk voorbij aan de praktische problemen die boeren krijgen als ze op natte gronden hun bedrijf moeten runnen. Het oogstrisico neemt toe, maar ook de kans op ziekten en kwaliteitsverlies mag niet onderschat worden”. Brink acht het een goede zaak dat meer tijd wordt genomen voor de uitwerking van de noodberging en de bijbehorende financiële regelingen. “Het is nog te vroeg om te spreken over waterberging op landbouwgrond als goedkope oplossing, zolang geen overeenstemming bestaat over de concrete cijfers”, aldus Brink.
Aanpassing van het reguliere systeem vraagt in zijn beleving absolute prioriteit. “De basis moet in orde zijn”, stelt Brink. Dat kan door natuurterreinen geschikt te maken voor berging, maar ook door een gemaal als Waterwolf op korte termijn uit te breiden. Het voorstel van de Stuurgroep om met dat laatste nog even te wachten, kan Brink dan ook niet plaatsen. De NLTO zal de komende weken benutten voor beraad met haar achterban. Dan zal ook het extern ingewonnen juridisch advies inzake de concept-schaderegeling voor waterberging worden gepresenteerd.