nieuws

16 sep 2001, 00:12

Groningers geschokt door teksten Nederlandse Moslim Omroep (NMO)

Twee medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben zich buitengewoon gestoord aan teksten van de Nederlandse Moslim Omroep. Vrijdag 14 september, onmiddellijk na de drie minuten stilte werden voor die televisie-omroep een aantal verzen uit de Koran geciteerd. Daarin staat onder anderen dat ‘ongelovigen brandstof voor het vuur zullen zijn.'. De omroep zegt dat het ging om een herhaling van een oude band en heeft daarvoor haar excuses aangeboden.
KIJK VOOR ONS COMMENTAAR EN REACTIES BIJ 'FORUM')

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de twee Groningers gaat het om oude verzen uit de koran. Maar het feit dat ze nu werden getoond, 'kan alleen maar leiden tot meer onverdraagzaamheid'. In een brief aan onder meer de GIC schrijven de medewerkers:
’Met stijgende verbazing zagen wij op 14 september jl., onmiddellijk na de drie minuten stilte voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten, een uitzending op de televisie van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) waarin een aantal verzen uit de Koran gereciteerd werden. Het ging om de verzen 10 tot en met 13 van hoofdstuk 3. De tekst hiervan luidt: ‘
“Onze Heer, Gij zijt het, Die de mensen zal verzamelen op de Dag, waaraan geen twijfel is; voorzeker Allah breekt de belofte niet. Voorzeker zullen de bezittingen en kinderen der ongelovigen hun tegen Allah in het geheel niet baten: dezen zullen brandstof voor het Vuur zijn. Op de wijze van Pharao’s volk en degenen, die vóór hen waren. Zij verloochenden Onze tekenen, dus straffe Allah hen voor hun zonden: Allah is streng in het straffen. Zeg tot de ongelovigen: Gij zult worden teneergeslagen en in de hel worden verzameld, dit is een kwade rustplaats.”
’De aanslagen in de VS zijn mogelijk gepleegd vanuit radicaal Islamitische motieven. Terwijl in Nederland alle omroepen in hun uitzendingen de afgelopen dagen aandacht geschonken hebben aan, of tenminste rekening hebben gehouden met de gebeurtenissen in de VS, reciteert de NMO een dergelijke tekst op de Nederlandse televisie. Juist nu de Islam met de terreurdaden in de VS in verband wordt gebracht, zou de NMO de Islam in het algemeen en de in Nederland wonende Moslims in het bijzonder een goede dienst bewijzen door de vooroordelen over de Islam niet nog meer te versterken’, aldus de twee boze Groningers.
Overigens heeft de NMO inmiddels laten weten de uitzending te betreuren en laat weten dat het ging om een herhaling. De twee Groningers stellen in elk geval dat er inde Koran ook veel gepastere teksten staan die geciteerd kunnen worden:
’Het laatste hoofdstuk uit de Koran, hoofdstuk 113, zou wellicht gepaster geweest zijn om in deze tijd op de televisie voor te dragen: “In naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg: Ik zoek mijn toevlucht bij de heer van de dageraad. Tegen het kwade van wat Hij heeft geschapen. En tegen het kwade van de duisternis wanneer deze zich verspreidt. En tegen het kwade van degenen die vaste banden door boze inblazingen willen ontbinden. En van het kwade van de benijder wanneer deze benijdt.”
De twee Groningers hebben in elk geval niks tegen de Islam op zich . ‘De Islam is de bron geweest van grote beschavingen, waar wetenschap, kunst, literatuur en filosofie in hoog aanzien stonden. Het beeld van de Islam, wat nu mede is ontstaan door de gebeurtenissen in de VS en de uitzending van het NMO, is die van een onverdraagzame cultuur die andersdenkenden wil vernietigen. Hiermee wordt de Islam, de Islamitische cultuur en haar gelovigen geweld aangedaan. De uitzending van het NMO leidt mede tot polarisatie en tot nog meer wederzijdse onverdraagzaamheid tussen Moslims en niet-moslims in Nederland. Met deze uitzending kwetst het NMO niet alleen de ongelovigen, maar vooral zichzelf.’
Groningen, 14 september 2001, R.C.E. Teszelszky en J.H. Maat (ONS COMMENTAAR KUNT U LEZEN OP ONS 'FORUM". DAAR KUNT U OOK REAGEREN)