nieuws

04 feb 2003, 00:12

Groninger Landschap boos op minister over aankoop-stop natuurgebieden

De Stichting Het Groninger Landschap heeft minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gevraagd om zich aan zijn afspraken te houden. Door de aankoopstop is het proces van samenwerking ruw verstoord zonder dat hierover overleg is geweest.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na jarenlang en intensief en vaak moeizaam overleg is in de Provincie Groningen de Ecologische Hoofdstructuur begrensd. Hierbij zijn afspraken gemaakt welke gebieden door de Stichting Het Groninger Landschap aangekocht kunnen worden. Vervolgens zijn in constructief overleg met de Dienst Landelijk Gebied, boeren, Provinciale en Gemeentelijke overheden en Waterschappen gebiedsplannen, gebiedsvisies of landinrichtingsprojecten tot stand gekomen. Op basis daarvan heeft de Stichting Het Groninger Landschap voor de reservaten, die aan haar zouden worden toegewezen, inrichtingsplannen gemaakt en vaak al deels uitgevoerd. Inrichtingsplannen waarbij de waterhuishouding inclusief waterberging, calamiteitenberging en een recreatieve ontsluiting zijn meegenomen.
De plannen zijn allen in de streek besproken. Vaak werden ze bijgesteld en daarom worden ze breed gedragen. Op basis van deze plannen is van particuliere fondsen en het bedrijfsleven cofinanciering voor de inrichting verkregen. Waar mogelijk wordt het beheer in samenwerking met boeren uit de streek uitgevoerd. Waar dit het geval is, zijn beheeradviescommissies van boeren in het leven geroepen die ons bij het beheer adviseren. Dit hele proces is ruw verstoord door het beleid van de thans demissionaire regering. Dat begrijpt de Stichting Het Groninger Landschap niet. Tot nu toe is daarover door uw Ministerie niet met de Stichting gesproken. Als uitvoerders van het vastgestelde beleid van het ministerie voelt de Stichting Het Groninger Landschap zich onheus behandeld. Zo gaat men niet met elkaar om.
Concreet heeft de Minister de samenwerking bruusk en eenzijdig beëindigd in de volgende gevallen: Realisatie Brakwatergebieden Noordkust Samen met het waterschap Noorderzijlvest werkt de Stichting Het Groninger Landschap aan de realisatie van brakwatergebieden die door het Ministerie zijn geëist als compensatie van het zoetwateraanvoerplan. De hele operatie wordt tezamen met NLTO uitgevoerd. Thans is de aankoop van 76 hectare met daaraan gekoppeld een ingewikkelde kavelruil tussen vele partijen in een zeer laat stadium afgebroken waardoor de goede naam van de Stichting Het Groninger Landschap in het geding komt. Project Blauwe Stad Een project in Oost Groningen waarbij woningbouw, natuurontwikkeling en waterberging met elkaar zijn verweven. Aan de inrichting hoeft de Stichting Het Groninger Landschap verder niet meer te werken, aangezien de gronden die nu nog moeten worden overgedragen in de Ecologische Hoofdstructuur, volgens het nieuwe beleid terug moeten naar boeren die inmiddels allen zijn uitgeplaatst. Zuidlaardermeergebied Een proces van een kleine 25 jaar waarbij binnen de Landinrichting Haren en de Veenkoloniale herinrichting reservaten worden gerealiseerd, kunnen niet worden ingericht voor waterberging en optimaal weidevogelbeheer omdat overdracht van gronden niet meer kan. Een bedrijfsverplaatsing is thans geblokkeerd. Leekstermeer Het niet verwerven van een strook grond belemmert de inrichting van de waterhuishouding voor weidevogelbeheer en hoogwaterberging. Ter plaatse is de dijk onderbroken die voor de inrichting noodzakelijk is. Landinrichting Sauwerd 115 hectare reservaatsgebied kan niet worden geleverd en honderden hectares kunnen niet worden ingericht voor weidevogelbeheer. Resumerend: - Projecten met een meervoudige functie natuur, recreatie en waterberging die al jaren lopen en met een breed maatschappelijk draagvlak, waar boeren vierkant achter een functiescheiding staan, worden afgebroken. - Er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen boeren, Stichting Het Groninger Landschap en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. - Van enig contact tussen het Ministerie en de Stichting Het Groninger Landschap over de ontstane problemen is tot nu toe geen sprake geweest.