nieuws

16 dec 2008, 09:09

Groninger economie: scherpe daling omzetverwachting, maar ook positieve signalen

Een groot deel van de Groningse ondernemingen verwacht voor 2009 een omzetdaling. Niet eerder werd zo’n scherpe daling van de omzetverwachting gemeten. Toch is het beslist niet allemaal kommer en kwel in de Groninger economie het komend jaar. Want met name in de Eemshaven en omgeving gaat het nog uitstekend, en wanneer aan de laatste milieubezwaren tegemoet kan worden gekomen zal er voor maar liefst vijf miljard worden geïnvesteerd. Nog steeds is er bovendien een groot tekort aan personeel in sommige branches. Een en ander bleek vanmorgen bij de presentatie van een zogenaamde COEN-enquete, waarvan de uitslag door de Kamer van Koophandel werd gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Noord-Nederland heeft het vertrouwen van de ondernemers in de economische  ontwikkeling averij opgelopen. Veel meer bedrijven dan vorig jaar verwachten een daling van
hun omzet. Voor veel bedrijven betekent dit dat hun personeelsbestand inkrimpt en dat zij  hun investeringen op een lager pitje zetten. Dat blijkt uit de COEN-enquête1, waarvan de
Kamer van Koophandel vandaag de regionale uitkomsten presenteert.


De kredietcrisis heeft de wereldeconomie in zijn greep. Noord-Nederland kan zich daaraan niet onttrekken. Vier op de tien ondernemers zijn van mening dat het economische klimaat
voor hun bedrijf in het derde kwartaal van 2008 ten opzichte van de voorafgaande drie  maanden is verslechterd, 4 % spreekt van een verbetering. Het stemmingsbeeld voor het  vierde kwartaal laat nagenoeg dezelfde verdeling zien.

Omzet

De ondernemers baseren dit oordeel vooral op de haperende omzet. Weliswaar verwacht 28% in  2009 een toename van de omzet tegen 22% een afname, maar dit saldo van +6% is laag in
vergelijking met de uitkomst vorig jaar: +28%. Niet eerder werd zo’n scherpe daling van de  omzetverwachting gemeten.
Onder het landelijk gemiddelde liggen in Noord-Nederland de verwachtingen in de bouw (-23%) en  het vervoer (-18%). Ook de industrie blijft iets achter bij het gemiddelde (+5%).

Bouw


De bouw gaat gebukt onder het inzakken van de huizenmarkt en de afnemende animo om te  investeren. Bedrijven reageren op de onzekere economische situatie door geplande uitbreidingen en
vervangingen vooruit te schuiven. Dit jaar zal per saldo 5% van de bedrijven meer investeren dan in 2007, voor het komende jaar is de verwachting dat de bedrijven die daar minder geld voor uittrekken
de overhand zullen hebben (saldo -5%).

Rooskleuriger

Rooskleuriger is vooralsnog de situatie in de verzorgende dienstverlening (inclusief horeca; +22%),  de groothandel (+19%), de zakelijke dienstverlening (+17%) en de detailhandel (+8%). De score van  de detailhandel wordt negatief beïnvloed door de inzakkende autoverkopen.
Overigens speelt ook bij deze cijfers het prijseffect een rol. Veel bedrijven verwachten dat de  afzetprijzen omhoog zullen gaan. Een omzetstijging in geld betekent daarom niet automatisch dat er
meer producten en diensten worden afgezet.


Een indicatie hiervoor geven de cijfers over de orderportefeuilles. Zowel in het derde kwartaal als in het vierde kwartaal hebben de bedrijven die minder orders binnenhalen de overhand. Dat leidt op
termijn tot een lagere productie. Het oordeel over de productiecapaciteit geeft aan dat aan de  periode van oververhitting een einde is gekomen. Een saldo van 3% van de bedrijven in Noord- Nederland geeft aan dat de productiecapaciteit te groot is.

Export


De gedempte investeringslust drukt ook in de industrie de omzetontwikkeling. Deze sector heeft  voorts te kampen met een afnemende vraag uit het buitenland. Het saldo van de exportverwachting  voor het komende jaar valt in de industrie terug van 38% eind 2007 naar 6% eind 2008.  In de vervoerssector worden de omzetcijfers gedrukt doordat veel bedrijven de lagere
benzineprijzen verwerken in hun afzetprijzen.