nieuws

12 nov 2012, 09:09

Groningen verwacht fikse tegenvallers door regeerakkoord

Het lijkt er op alsof het landelijke regeerakkoord toch overeind zal blijven, met uitzondering van de zorgpremie. Mocht de rest van het akkoord wel doorgaan, dat is dat voor de gemeente Groningen geen goed nieuws. De stad heeft uit laten rekenen wat alle bezuinigingsvoorstellen voor gevolgen hebben voor de schatkist. Conclusie: niet best.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van het nieuwe kabinet Rutte zal de komende jaren een groot effect hebben op gemeenten. Uit een doorrekening van de gemeente Groningen blijkt dat met name het voornemen tot afschaffen van het BTW Compensatiefonds, de algemene korting in het gemeentefonds en het afromen van het budget Onderwijshuisvesting het financiële meerjarenbeeld danig zullen beïnvloeden.


Daarbovenop komen nog maatregelen in bijvoorbeeld het sociale domein die niet direct in geld zijn uit te drukken, maar waarvan duidelijk is dat de gemeente meer verantwoordelijkheden krijgt met minder financiële middelen. Gemeenten worden meer dan ooit ‘de eerste overheid’, met een grote rol in de hervormingen van vooral het sociale domein. Een lijn die overigens door vorige kabinetten al was ingezet, maar waarmee de nieuwe coalitie van VVD en PvdA een aantal forse stappen vooruit zet.


Jeugdzorg


Het college van B&W deelt de opvatting van het nieuwe kabinet dat gemeenten een grotere rol moeten krijgen. Het kabinet gaat er daarbij van uit dat gemeenten taken op bijvoorbeeld het gebied van jeugdzorg, Wmo en participatiewet ook veel goedkoper kunnen uitvoeren en daardoor met minder geld toekunnen. Die veronderstelling is, ook voor de gemeente Groningen, niet vanzelfsprekend.


Onduidelijk


Het college van B&W is voorstander van de schaalvergroting die het nieuwe kabinet voorstaat om de overheveling van taken naar gemeenten goed te laten verlopen. Het regeerakkoord gaat ervan uit dat decentralisaties in principe gericht zijn op gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Hoe de kostenbesparing die het kabinet daarmee denkt in te boeken, zal worden verdeeld is nog onduidelijk.


Prinsenhofakkoord


Wat alle financiële effecten van het regeerakkoord zullen zijn, is op dit moment nog niet te zeggen, omdat veel maatregelen nog nader uitgewerkt moeten worden. Duidelijk is wel dat de plannen, zoals verwacht, hun weerslag hebben op de ambities uit het Prinsenhofakkoord van de nieuwe coalitie in de gemeente Groningen. Het meest duidelijk geldt dat voor de opdracht aan het college van B&W om te zoeken naar nieuwe werkwijzen waarbij, door innovatieve samenwerking met burgers, ondernemers en instellingen, meer gedaan kan worden met minder geld.