nieuws

16 aug 2008, 10:10

Groningen stelt verbod in op 'superveehouderijen'

Als eerste provincie in Nederland komt Groningen met een verbod op zeer grote veehouderijen. Volgens Gedeputeerde Staten van Groningen zullen geen vergunningen meer worden gegeven voor het beginnen van nieuwe ,,megalomane veehouderijen die de menselijke maat te boven gaan''. Het plan staat in een ontwerp voor een nieuw provinciaal omgevingsplan, zo maakte een woordvoerder van de provincie Groningen zaterdag bekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met het nieuwe beleid wil de provincie Groningen voorkomen dat grote kapitaalkrachtige bedrijven uit andere delen van het land, met een industriële aanpak van deze bedrijfstak, zich in Groningen gaan vestigen.

Bestaande varkenshouderijen en kippenmesterijen in Groningen mogen binnen bepaalde grenzen nog wel uitbreiden. Met de maatregel wil de provincie Groningen ook bestaande familiebedrijven beschermen. Verder vindt de provincie dat de super-veehouderijen op industriële schaal het landschap aantasten en dat de vele veetransporten er naar toe de plattelandswegen aantasten.
*
Het voorontwerp omgevingsplan is door de provincie Groningen gemaakt onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. In het voorontwerp staat het voorgenomen beleid voor ruimtelijke ordening, waterhuishouding, verkeer en vervoer en milieu. Uit eerder gehouden publieksavonden was volgens de provincie Groningen gebleken dat veel inwoners van Groningen het belangrijk vinden om het eigene van hun woonomgeving te behouden.

Daarom moet volgens de provincie in de toekomst ook ‘verrommeling’ van het landschap worden voorkomen. Concreet betekent dat dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en agrarische schaalvergroting hoge eisen worden gesteld aan de inpassing hiervan in het landschap en ook aan de aanpassing aan authentieke bebouwingskenmerken van dorpen.