nieuws

26 mrt 2013, 16:04

Groningen legt Friesland geen strobreed in de weg bij rapen kievitseieren

Groningen doet haar best om de kievitsstand op peil te houden. Maar in buurprovincie Friesland worden vervolgens de eieren opgeraapt. Zo kijkt de fractie van de Partij voor de Dieren aan tegen de noordelijke samenwerking op het gebied van kieviten en heeft deze brandende kwestie daarom aangekaart bij het college van Gedeputeerde Staten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GS reageren op vragen van de Statenfractie van de partij voor de Dieren over het rapen van kievitseieren in de provincie Fryslân en de mogelijke gevolgen hiervan voor de in de provincie.


Groningen getrooste inspanningen tot behoud van de weidevogelstand in het algemeen en die van de kieviten in het bijzonder.

GS antwoorden dat de activiteiten in Fryslân geen nadelige invloed hebben op de inspanningen die in Groningen worden verricht en verder wordt erop gewezen dat het de bevoegdheid van GS van Fryslân is al of geen ontheffing te verlenen.