nieuws

20 dec 2009, 17:05

Groningen krijgt nieuwe toeristische top-attractie: opgeknapte Diepenring

Groningen krijgt er een toeristische topattractie bij. Of liever gezegd: die is er al honderden jaren, maar hij krijgt een ingrijpende opknapbeurt. Het gaat om de Diepenring, de fraaie oude grachten en kades waarmee Groningen een beetje het Amsterdam van het Noorden is. B en W van Groningen wil dit pareltje oppoetsen en er zo het visiekaartje van de stad Groningen van maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B&W heeft de ‘Visie Diepenring’ vastgesteld. Het college wil de verblijfsfunctie bij het water stimuleren en de diepenring echt bij de binnenstad trekken. Zo komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder voor parkeren op straat. Met deze maatregelen wordt de aantrekkelijkheid en de attractiewaarde van de Diepenring verbeterd en draagt het bij aan het prachtige binnenstadklimaat van Groningen.

De visie voor de diepenring is gemaakt in nauwe samenwerking met de omgeving. Belangstellende bewoners en vertegenwoordigers van buurtorganisaties en bedrijfsleven zijn vanuit een klankbordgroep nauw betrokken geweest bij het ontwerp. In totaal zijn er zes bijeenkomsten geweest. Belangstellenden die niet in de klankbordgroep zaten bezochten regelmatig de website van de diepenring. Na behandeling van de visie in de raadscommissie is de inspraakperiode gestart.

Van de 374 parkeerplaatsen aan de Diepenring zijn circa 200 in gebruik bij bewoners. Het verlies van deze plaatsen wordt gecompenseerd in buurtstallingen. Het opheffen van parkeerplaatsen gaat gefaseerd. Dit loopt gelijk op met de fasering van de aanpak tot na 2016. Het aantal bewonersvergunningen op straat wordt geleidelijk in overeenstemming gebracht met de beschikbare parkeerplaatsen. De verwachting is dat dit via natuurlijk verloop gaat plaatsvinden. In uitzonderingsgevallen wordt voor parkeerplaatsen maatwerk geleverd. Het uitgangspunt is dat het gewenste beeld voor de Diepenring overeind blijft met één rijbaan en fietsstrook om ruimte te maken voor voetgangers.

Het voorstel is om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Zo kan in het najaar van 2010 gestart worden met 550 a 660 meter vanaf de Noorderhaven. Voor de eerste fase is 3.6 miljoen euro gereserveerd. In verband met de grote binnenstadprojecten is het tot 2016 niet mogelijk om aan het oostelijke deel van de Diepenring te werken.