nieuws

29 mrt 2002, 00:12

Groningen kan stukken veiliger, meent provincie

De provincie Groningen kan aanzienlijk veiliger. Dat is in elk geval het doel waar de provincie naar streeft volgens een nieuwe nota die geheel geijd is aan de veiligheid in de provincie Groningen, en aan maatregelen om die veiligheid te vergroten. De provincie heeft voor die nota een overzicht laten maken van alle gevaren waaraan Groningers zoal bloot staan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de nota "Veiligheid en Handhaving" geven Gedeputeerde Staten hun visie op de rol van handhaving als het gaat om veiligheid in de provincie Groningen. Uitgangspunt is een integraal veiligheidsbeleid, dat gericht is op het verminderen en beheersen van risico's. Daarbij gaat het niet alleen om risico's die verbonden zijn aan het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Ook risico's die verbonden zijn aan het verkeer en risico's voor bijvoorbeeld overstromingen zijn in kaart gebracht. Op alle mogelijke terreinen van provinciaal beleid zijn veiligheid en de handhaving van regelgeving geïnventariseerd en beoordeeld. Het handhavingsbeleid, het noodzakelijke toezicht en de grenzen van het gedoogbeleid worden vastgesteld.
De provincie stelt milieuvoorschriften op in vergunningen om de milieuprestaties van bedrijven te reguleren. Het toezicht houden op de naleving van de wettelijke milieuregels en vergunningvoorschriften gebeurt door controles van administraties, metingen en fysieke inspecties bij bedrijven. Het aspect veiligheid heeft hierbij nadrukkelijk prioriteit. Binnen de provincie Groningen vallen 266 bedrijven onder de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Voor burgers en bedrijven heeft de Provincie een 24-uurs milieuklachtentelefoon. In 2002 worden extra provinciale milieu-inspecteurs aangenomen voor milieutoezicht.