nieuws

10 apr 2002, 00:12

Groningen en Drenthe : verbindingsweg Roden/Leek naar de A7

De provincie Groningen vindt een verbindingsweg van Roden via Leek naar de A7 bij Boerakker onvermijdelijk. Máar voordat die weg er komt, moet er wel eerst een onderzoek komen naar de gevolgen voor het milieu, een zogenaamde ‘Milieu Effect Rapportage

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gedeputeerde Staten van Drenthe en Groningen en de colleges van B & W van de gemeenten Noordenveld, Marum en Leek hebben besloten een vrijwillige Milieu Effect Rapportage (MER) uit te voeren naar de mogelijkheden en gevolgen van een nieuwe verbinding vanuit Roden en Leek naar de A7. De kwetsbaarheid van de natuur en het landschap rond Leek en Roden en de grote betrokkenheid van bewoners en bedrijven zijn de hoofdredenen voor het starten van deze vrijwillige m.e.r.-procedure.
De betrokken overheden concluderen dat een verbindingsweg van Roden via Leek naar de bestaande aansluiting van de A7 bij Boerakker wellicht onvermijdelijk is. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: · Grote toename van het verkeer in en om Leek en Roden de komende decennia; · Situering van nieuwe woonwijken in het gebied tussen Roden en Leek; · Capaciteitsproblemen op de nu al drukke N372, die behalve een ontsluitende functie voor Leek en een deel van Noordwest Drenthe naar de A7 ook een belangrijke locale verbindingsfunctie heeft; · Verkeersproblemen binnen Leek (met name op de Auwemalaan); · Het realiseren van een directe ontsluiting van Roden.
Er zijn meerdere inspraakmomenten in het traject, waarbij burgers, bedrijven en belangengroeperingen de mogelijkheid hebben om te reageren en eigen alternatieven naar voren te brengen. Binnenkort wordt over de procedure een eerste informatieavond georganiseerd. Vertegenwoordigers van omwonenden wordt gevraagd deel te nemen aan een bewonersklankbordgroep.