nieuws

18 okt 2010, 17:05

Groningen: 10-20 miljoen extra bezuinigen; duurzaamheid centraal; grote projecten gaan door

Groningen verwacht de komende jaren 10 tot 20 miljoen extra te moeten bezuinigen, bovenop de reeds aangekondigde 42 miljoen euro. De extra bezuinigingen vloeien voort uit bezuinigingen van het nieuwe kabinet. Bij de bezuinigingen in Groningen zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Duurzaamheid zal de komende jaren verder worden uitgebouwd als een centraal thema voor Groningen. Grote, ambitieuze projecten als het Groninger Forum, de Regiotram en Meerstad worden wel uitgevoerd. Dat zijn de belangrijkste onderdelen in de nieuwe begroting voor 2011, zoals die maandag werd gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B&W zet in de ontwerp-begroting 2011 in op een aantrekkelijke, duurzame, solidaire en betrokken stad. Bij alle stedelijke ontwikkelingen wordt duurzaamheid als uitgangspunt genomen. Een stad waarbij iedereen mee doet met goede voorzieningen. Daarbij moet de gemeentelijke organisatie zo efficiënt en dienstverlenend mogelijk werken. De totale begroting bedraagt 786 miljoen euro. In de meerjarenbegroting van 2011 tot en met 2014 maakt het college 56 miljoen euro vrij om de ambities te verwezenlijken.


De eerder dit jaar aangekondigde bezuinigen voor de periode van 2011 – 2014 van 42,6 miljoen euro blijven overeind staan. Gezien de extra rijkskortingen voorziet het college aanvullende bezuinigingen van 10 tot 20 miljoen euro. In het voorjaar van 2011 wordt invulling gegeven aan dit aanvullende pakket.
Daarnaast wordt er geld beschikbaar gesteld om de aangekondigde Rijksbezuinigingen op te vangen. Zo wordt er in 2011 2,8 miljoen euro vrijgemaakt om de bezuinigingen op te vangen voor DSW Stadspark. Ook 1 miljoen euro voor de kortingen op de Wmo.

 

Sociaal en betrokken
Er wordt prioriteit gegeven aan het op peil houden van voorzieningen die het mogelijk maken dat Stadjers zo actief mogelijk kunnen blijven meedoen aan de Groningers samenleving. Met nadrukkelijk aandacht voor mensen met weinig geld en/of in kwetsbare posities. Er wordt een nieuw armoedepact gesloten om achterstanden en armoede te bestrijden.
Bij het op het op peil houden van voorzieningen hoort ook het beheer en onderhoud van de stad. Met een kleiner budget en efficiënter werken steven we het onderhoudspeil gelijk te houden.

Vernieuwing en werkgelegenheid
De projecten RegioTram, Grote Markt/Forum, Zuidelijke Ringweg en Meerstad hebben als doel Groningen vitaal en aantrekkelijk te houden. Daarbij stimuleren zij vernieuwing en lokken externe investeringen uit. Het economische stimuleringsprogramma (G-kracht) krijgt een impuls van 4 miljoen euro. Speerpunt in het economische programma G-kracht is de profilering van Groningen als ‘City of Talent’ met daarin de thema’s gezond ouder worden (Healthy Ageing) en duurzame energie. Er is investeringsgeld beschikbaar voor co-financiering op deze thema’s. Om de binnenstad aantrekkelijk te houden tijdens de verbouwing is 600.000 euro beschikbaar gesteld voor het bouwfestival.

Duurzaamheid
De doelstelling Groningen energieneutraal in 2025 blijft gelden. In de meerjarenbegroting is 6,5 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in duurzaamheid. Er wordt onder andere ingezet op het opwekken van alternatieve energie, energieneutraal bouwen en kennisprojecten gericht op duurzaamheid.


Tarieven
Kiezen voor een solidaire stad betekent dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat is uitgangspunt bij het bepalen van tarieven. In 2011 wil het college de OZB-opbrengst met 4 miljoen euro verhogen. Andere tarieven zoals de afvalstoffenheffing worden verlaagd. Zodoende zullen de gemiddelde jaarlijkse woonlasten per inwoner gering stijgen. De tarievennota wordt in december van dit jaar vastgesteld.

Behandeling raad
De ontwerpbegroting wordt op donderdag 18 november in de verschillende raadscommissies besproken. De gemeenteraad behandeld op woensdag 24 november de begroting.