nieuws

11 sep 2001, 00:12

GroenLinks: Provincie Groningen laat dakloze asielzoekers aan lot over

GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen vindt dat de provincie veel meer moet doen voor dakloze, uigeprocedeerde asielzoekers. Er zou een speciale opvangmogelijkheid voor hen moeten komen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De komende week zullen de Statenleden het Integraal Provinciaal Asielzoekersbeleid bespreken. De Statenfractie van GroenLinks is zeer tevreden over de voorstellen die in het beleidsplan worden gedaan. Wel is de fractie van mening dat het College van GS een actieve rol moet spelen bij het oplossen van de problemen rondom de aanmeldingsverplichting van dakloze asielzoekers.
Sinds 1 april dit jaar is de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht. Vanaf dit tijdstip is er sprake van een groep dakloze asielzoekers, de zogenaamde Dublin-claimanten, die legaal in Nederland zijn, wel over een identiteitsbewijs beschikken, maar van rijkswege geen recht hebben op huisvesting, uitkering of verzekering. Deze mensen wachten op bericht in welk Europees land ze hun asielzoekerprocedure mogen doorlopen. In Groningen worden ze door de kerkelijke organisatie INLIA opgevangen en zijn ze in het Heijmanshuis ondergebracht. Het rijk heeft besloten dat de Dublin-claimanten zich periodiek moeten melden bij aanmeldcentra in Zevenaar of Rijsbergen. Voor de asielzoekers in Groningen is deze reis een kostbare aangelegenheid en de verplichting absurd omdat aanmelding ook op een andere manier kan. De fractie van GroenLinks is met INLIA van mening dat het mogelijk moet zijn, dat deze groep asielzoekers zich op gezette tijden kan aanmelden bij de dichtstbijgelegen vreemdelingendienst.
Uit de nota Integraal Provinciaal Asielzoekersbeleid blijkt dat het college van GS niet van plan is actief, met geld en middelen, bij te dragen aan noodzakelijke opvang van deze mensen. GroenLinks vindt dat de primaire verantwoordelijkheid bij het rijk ligt. Maar tegelijkertijd is deze partij van mening dat falen van landelijke politiek niet betekent dat lokale en regionale overheden niets hoeven te doen. Alleen overleg hierover is in dit geval niet genoeg. GroenLinks wil daarom dat de provincie, samen met gemeenten en INLIA, naar oplossingen gaat zoeken, en hier zonodig geld voor uittrekt. Daarnaast zal het College van GS worden verzocht om het rijk, c.q. de staatssecretaris van Justitie, te laten weten dat het geen manier is om deze problemen af te wentelen op het verantwoordelijkheidsgevoel van lagere overheden.