nieuws

10 okt 2000, 00:12

Groen Links: ‘Maatregelen tegen achteruitgang natuur Groningen’

Uit resultaten van onderzoek (Biologisch Meetnet) is gebleken dat de kwaliteit van natuur en landschap in de provincie Groningen voortdurend achteruit gaat. De Statenfractie van GroenLinks is van mening dat de provincie al het mogelijke moet doen om nog verdere achteruitgang te voorkomen

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De in 1999 verschenen Rijksnota Belvedère biedt daar, volgens haar, uitstekende mogelijkheden voor. ‘Maar dan moet de provincie niet wachten op initiatieven uit Den Haag, maar al in december bij de vaststelling van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) het beleid richten op bescherming van natuur en landschap’.
Om de discussie over de bescherming van het Groninger landschap aan te zwengelen heeft de Statenfractie van GroenLinks een discussienota naar buiten gebracht onder de titel Uitzicht op het Groninger cultuurlandschap. In deze nota wordt een pleidooi gehouden voor het uitvoeren van de nota Belvedère in onze provincie.
Zes gebieden in Groningen vallen onder de nota Belvedère: het wierdengebied, Noordelijke Wouden, Westerkwartier, Oldambt, Westerwolde en Oude Veenkoloniën. De nota van GroenLinks spitst zich als voorbeeld toe op de bescherming van het enige kustgebied: het wierdenlandschap. Het ontstaan van dit landschap is nog te zien aan de ligging van de dorpen op wierden en voormalige kwelderwallen, de maren, de slotenpatronen, kavelstructuren, kolken, dijken en boerderijen. Dit karakteristieke landschap staat onder grote druk door de toenemende eisen op het gebied van de infrastructuur, woningbouw, recreatie en vooral door de intensieve en grootschalige landbouw. Tijdens bijeenkomsten over het POP is gebleken dat veel mensen zich ongerust maken over het Groninger landschap. In het POP, het plan waarmee vele ontwikkelingen voor de komende jaren worden vastgelegd, komen de Belvedèregebieden niet op de functiekaart voor. Ook wordt er geen begin gemaakt met bescherming van deze landschappen. De GroenLinks Statenfractie wil met haar nota bewerkstelligen dat de bescherming van het Groninger landschap wordt opgenomen in het Provinciaal OmgevingsPlan en zo onderdeel wordt van het officiële beleid voor de komende jaren.