nieuws

22 jul 2008, 09:09

‘Gemeente Groningen veel te scherp jegens provincie’

De gemeente Groningen bezigt veel te scherpe bewoordingen jegens de provincie Groningen om haar afkeer kenbaar te maken van plannen voor de aanleg van een nieuwe weg van Groningen naar Winsum en Mensingeweer. “Wij vinden dat een dergelijke houding niet passend is in de relatie tot de provincie en dat deze plannen dergelijke grote woorden niet verdienen”. Dat stellen twee Groningse gemeenteraadsleden, lid van de ChristenUnie, David de Jong en Inge Jongman – Mollema. Ze vinden dat de gemeente het best oneens mag zijn met de provincie, maar de scherpe toon waarop B en W dat ventileren zint de gemeenteraadsleden niet. Ze schrijven:…

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Op 6 juni jl. stuurde uw college aan de raad een brief met daarin uw standpunt over de besluitvorming over de N361 (weg Groningen – Winsum - Mensingeweer). Onze fractie heeft zich gestoord aan de harde toon van deze brief. In eerdere instantie heeft u aan de provincie kenbaar gemaakt tegenstander te zijn van eerdere voorstellen. “


“Als reactie daarop zijn de plannen bijgesteld, maar desondanks spreekt u nog steeds in termen van onbespreekbaar. Wij vinden dat een dergelijke houding niet passend is in de relatie tot de provincie en dat deze plannen dergelijke grote woorden niet verdienen. Wanneer de regio deze plannen van groot belang acht (gezien de prioriteitsstelling) lijkt het ons zinvoller om aan te geven onder welke voorwaarden het college bereid is zijn medewerking te verlenen. We hebben daarom de volgende vragen voor u:”


1. De conclusie van uw college is nogal kort, bondig en redelijk radicaal. gezien de termen: onbespreekbaar, verzetten en aanvechten in uw brief van 6 juni jl.. Wat is de reden van uw college om de strijdbijl op deze wijze in te zetten?
2. Is er aanleiding toe om als college van de stad Groningen in te gaan tegen een provinciale verkeersdiscussie; los van het feit dat ook uw college recht heeft op inspraak.
3. U zegt in uw brief van 6 juni jl. dat u benieuwd bent naar de uitwerking van de compensatiemaatregelen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van het huidige tracé. Wat zijn de compensatiemaatregelen die het college in gedachten heeft?
4. Bent u met de ChristenUniefractie van mening dat toegenomen verkeersstromen uit de regio ook een oplossing verdienen? Indien ja, waarom en indien nee, waarom niet? “

Meer stadspolitiek: zie ook www.dsg.nl