nieuws

31 dec 2002, 00:12

Geen gedwongen ontslagen Delfzicht ziekenhuis

Na een aantal overlegrondes heeft ABVAKABO FNV een principeakkoord bereikt over een sociaal plan in het kader van de reorganisatie in het Delfzicht ziekenhuis te Delfzijl.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Delfzicht ziekenhuis kampt sinds enige tijd met grote financiƫle problemen. Het uitgavenniveau ligt structureel hoger dan de inkomsten. De reserves van het ziekenhuis zijn inmiddels volledig uitgeput. Een structurele neerwaartse bijstelling is een absolute voorwaarde om de toekomst van het Delfzicht ziekenhuis zeker te kunnen stellen. Om de problemen het hoofd te kunnen bieden is een ingrijpende reorganisatie noodzakelijk.
In het sociaal plan is afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen zullen plaats vinden. Het sociaal plan treedt in werking op 1 januari 2003 en loopt een jaar door tot alle werknemers definitief herplaatst zijn in de nieuwe organisatie.
Er zijn een aantal mobiliteitsbevorderende maatregelen opgenomen in het sociaal plan. Zo kunnen werknemers indien zij dat willen afzien van de geldende opzegtermijn. Voor sollicitaties wordt betaald verlof verleend. Indien de werknemers een functie met een lager salaris accepteert behoud de werknemer het salaris behorende bij de oude functie. Werknemers die elders een baan aanvaarden met een lager salaris krijgen gedurende een bepaalde periode een aanvulling op hun loon. Ook wordt er een vergoeding voor evt. reiskosten gegeven. Voorts wordt er een mobiliteitspremie gegeven voor werknemers gebaseerd op de duur van hun dienstverband. Werknemers die minder gaan werken krijgen gedurende een bepaalde periode een aanvulling op hun salaris. Werknemers die aangeven wel gedetacheerd te willen worden bij een ander ziekenhuis in de regio krijgen daar faciliteiten voor in tijd of geld. Voorts komt er een begeleidingscommissie die eventuele bezwaren voortvloeiende uit het sociaal plan in behandeling gaat nemen en daar een advies over zwaarwegend over uitgaat brengen aan de directie. Op 9 december as om 19.30 uur is er een ledenraadpleging over het sociaal plan in De Molenberg te Delfzijl. ABVAKABO FNV legt het sociaal plan met een positief advies aan de leden voor. De leden moeten nog wel akkoord gaan met de inhoud van het sociaal plan.