nieuws

07 aug 2002, 00:12

Extra geld voor signalering van problemen bij jonge kinderen in Groningen

De gemeente Groningen heeft dit jaar opnieuw 492.170,18 euro van het rijk gekregen voor het vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen en leer- en opvoedingsproblemen bij kinderen van 0 tot 6 jaar in gemeenten in de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hiermee kunnen de consultatiebureaus een aantal extra activiteiten voortzetten die vorig jaar in gang gezet zijn, zoals vroegtijdige verwijzing van kinderen met een taalachterstand en de begeleiding van ouders met jonge risicokinderen.
Het geld is door het kabinet beschikbaar gesteld in het kader van de Tijdelijke Regeling Vroegsignalering (TRV). De gemeente Groningen is hiervoor de coördinerende gemeente in de GGD-regio Groningen. De subsidie gaat vervolgens naar de thuiszorgorganisaties, waaronder de consultatiebureaus vallen. In Groningen zijn dit Thuiszorg Groningen (divisie consultatiebureaus) en Icare (gemeente Haren).
De consultatiebureaus kunnen met deze subsidie geconstateerde knelpunten oplossen en onder meer de volgende extra taken uitvoeren: § de verwijzing en begeleiding van jonge kinderen met een taalontwikkelingsachterstand of een verhoogd risico daarop naar voorschoolse en vroegschoolse voorzieningen § de ondersteuning en begeleiding van ouders of verzorgers met jonge risicokinderen § het verbeteren van de samenwerking op lokaal niveau van consultatiebureaus met voorschoolse voorzieningen, basisscholen, de GGD en voorzieningen voor de jeugd § de vergroting van het bereik van consultatiebureaus.
De overheid vindt het belangrijk dat kinderen en ouders vroegtijdig ondersteund worden bij vraagstukken rondom opvoeding en ontwikkeling. Waar nodig moet er ingegrepen worden om te voorkomen dat bepaalde kinderen later in de problemen komen of aansluiting missen in de maatschappij. Daartoe hebben rijk, provincies en gemeenten in 1999 een gezamenlijke visie op het jeugdbeleid vastgesteld. De basis van deze visie is het realiseren van een samenhangend aanbod in het brede jeugdbeleid voor de groep kinderen van 0 tot 6 jaar, de zogenaamde sluitende aanpak. De gemeenten hebben hierbij de regierol toebedeeld gekregen. Door in een zo vroeg mogelijk stadium dergelijke risico’s te signaleren en hier adequaat mee om te gaan, kan de kans op problemen op latere leeftijd worden verminderd.