nieuws

24 jun 2008, 22:10

Duizenden buitenlandse werknemers naar Noord-Groningen voor bouw energiecentrales

Voor de bouw van de energiecentrales van Nuon en RWE in de Eemshaven, maar ook voor ontwikkelingen op andere bedrijventerreinen en havens in de Eemsmond, komen de komende jaren duizenden buitenlandse werknemers naar noord-Groningen. Om deze werknemers adequate huisvesting te bieden slaan de noord-Groninger gemeenten de handen ineen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De colleges van B&W van de DEAL-gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) stellen op korte termijn de beleidnotitie ‘Locaties tijdelijke huisvesting DEAL-gemeenten’ vast. Voor grootschalige huisvestingsinitiatieven verlenen de DEAL-gemeenten vooralsnog uitsluitend hun medewerking aan de ontwikkeling van de tijdelijke huisvesting op één of meer van de volgende vastgestelde locaties: Wagenborgen in de gemeente Delfzijl, locatie Tussengebied in de gemeente Eemsmond en locatie Olingermeeden in de gemeente Appingedam.


Aan het eind van de zomer is duidelijk welke van de locaties als eerste in gebruik wordt genomen. De provincie Groningen ondersteunt het uitgangspunt dat de tijdelijke huisvesting binnen de DEAL-gemeenten plaatsvindt en niet wordt versnipperd over een grotere regio.

Voor de bouw van de energiecentrales van Nuon en RWE in de Eemshaven, maar ook voor ontwikkelingen op andere bedrijventerreinen en havens in de betrokken gemeenten komen de komende jaren duizenden buitenlandse werknemers naar het DEAL-gebied. De samenwerking tussen de DEAL-gemeenten en de provincie Groningen in het project Energy Village heeft ten doel om samen met bevolking, bedrijfsleven, hulpverleningsdiensten, politie en maatschappelijke organisaties in de regio te zorgen voor voldoende en menswaardige huisvesting waarbij de sociale veiligheid goed ingebed is. Om dit uitgangspunt te bewaken stellen de DEAL-gemeenten de genoemde beleidsnotitie vast.
Het beleid wordt uiterlijk omstreeks één jaar na vaststelling geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Uitgangspunten
Ten aanzien van initiatieven voor tijdelijke huisvesting buiten de drie genoemde grote locaties zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd;
• Aan de bouw van zelfstandige appartementen ten behoeve van tijdelijke huisvesting verlenen de DEAL-gemeenten doorgaans geen medewerking.
• Aan de huisvesting van tijdelijke werknemers op kampeerterreinen verlenen de DEAL-gemeenten geen medewerking. Dat betekent ook dat de gemeenten niet meewerken aan het realiseren of uitbreiden van bestaande kampeerterreinen.
• Ten aanzien van de verbouw van bijvoorbeeld voormalige agrarische bebouwing voor
huisvesting, pension, maar ook bed&breakfast en kamerverhuur zullen de DEAL-
gemeenten de beleidslijnen hanteren zoals gebruikelijk bij functiewijziging van bestaande
bebouwing. Ruimtelijke inpasbaarheid speelt hierin een nadrukkelijke rol. Voor
kamerverhuur zal een speciale verordening worden opgesteld zodat een vergunning
benodigd is.
• De gemeenten verlenen in principe geen medewerking aan private initiatieven voor inzet van hotelboten ten behoeve van tijdelijke huisvesting.
• Toezicht en handhaving worden geïntensiveerd.