nieuws

12 sep 2001, 00:12

DOEK VALT VOOR HORTUS: GEMEENTE WIJST REDDINGSPLAN AF

Het doek valt voor de Hortus in Haren. B en W van Haren hebben na lezing besloten het laatste reddingsplan af te wijzen. Hieronder de persverklaring van de gemeente Haren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op grond van het onderstaande heeft de gemeente Haren besloten de gemeenteraad voor te stellen geen verdere financiƫle steun meer te verlenen aan de Hortus. Dit voorstel komt aan de orde in een extra raadsvergadering op 17 september a.s. om 19.00 uur in het Raadhuis te Haren.
De gemeente Haren heeft ' het Ondernemingsplan Hortus Haren' beoordeeld in het perspectief van de door de gemeenteraad van Haren in februari en maart van dit jaar genomen beslissingen. Deze beoordeling betekent dat het ondernemingsplan onvoldoende perspectief biedt voor het voortbestaan van de Hortus. Overwegingen daarbij zijn: er is geen risicodragende derde partij voor het bijdragen in verdere ontwikkelingen, de Hortus heeft nog een aanzienlijke financieringsbehoefte voor de afbetaling van crediteuren en het realiseren van investeringen die in het ondernemingsplan niet wordt afgedekt, er bestaat bij ons geen vertrouwen in het realiseren van de geprognosticeerde bezoekersaantallen in relatie tot de sterk afgeslankte personeelsformatie, een aantal genoemde inkomstenbronnen zijn nog onzeker. Voorts heeft de Hortus een forse verhoging nodig van het beschikbaar gestelde overbruggingskrediet.
De gemeente Haren heeft zich samen met de gemeente Groningen en de provincie Groningen de afgelopen 15 jaar bijzonder ingespannen om de Hortus voor Haren en de regio te behouden. Inclusief het recente overbruggingskrediet ad fl 750.000,- hebben wij in deze periode op diverse titels (investeringsbijdragen, schuldsanering, bijdrage China Park) ruim fl. 3,5 miljoen bijgedragen aan de Hortus. Dat is bijna fl. 200,- per inwoner. Ergens moet een grens getrokken worden. Met pijn in het hart en met waardering voor al diegenen die zich steeds hebben ingezet voor de Hortus - niet in de laatste plaats het personeel en de directie - moeten we vaststellen dat die grens nu is bereikt.
Belangrijke elementen in de door de Hortus in maart j.l. gepresenteerde plannen waren de terugkeer naar de roots in de zin van het beheer van een plantencollectie met museale en educatieve functies en de toevoeging aan de tuin van een kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling. Door de gemeente Groningen werd in maart j.l. eveneens de bereidheid uitgesproken te komen tot een structurele bijdrage in de exploitatie van de Hortus en werd ook een overbruggingskrediet beschikbaar gesteld van fl. 750.000,-. Op basis van de besluitvorming in beide gemeenteraden werd de deadline voor de indiening van een ondernemingsplan van Hortus Haren gebaseerd op de bovengenoemde uitgangspunten bepaald op 1 augustus 2001. In de periode april - juli j.l. is door een groot aantal personen van de zijde van overheid, bedrijfsleven en Hortus Haren intensief gewerkt aan de opstelling van een nieuw bedrijfsconcept. Vanuit de gemeente Haren werd hieraan deelgenomen door wethouder M. Verbeek. De heer Verbeek was voorzitter van de stuurgroep voor de opstelling van het bedrijfsplan voor een Hortus met een kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling. Dit concept werd ook wel omschreven als Biofutura. Na aanvankelijke positieve resultaten strandde het Biofutura concept in juli j.l. Het bleek niet mogelijk de Raad van Commissarissen van de Hortus op basis van dit concept voorstellen voor te leggen die het voortbestaan van de Hortus konden garanderen. Met name de overbruggingsperiode tussen de sitiuatie nu en de situatie met een goed renderend Biofutura concept bleek een te grote financiƫle hobbel.