nieuws

06 jul 2001, 00:12

D66: ‘Meer aandacht voor sociaal cultureel werk in Groningen’

De gemeenteraadsfractie van de D66 in Groningen vindt dat er meer aandacht moet zijn voor het sociaal-cultureel werk. Ook de PvdA is die mening toegedaan. Beide fracties dienden daarom bij de begrotingsbehandeling een motie van die strekking in. Hieronder de integrale tekst van deze motie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 4 juli 2001, besprekende de voorjaarsnota: Constaterende dat: - er de afgelopen jaren sterk bezuinigd is op het sociaal cultureel werk in de stad; - dit gevolgen heeft gehad voor het voorzieningenniveau aan sociaal cultureel werk; - de financiële situatie van de gemeente gunstig is; - het beheer van accommodaties problematisch dreigt te worden; - het aantal agogische werkers de laatste jaren sterk is afgenomen; - het activiteiten budget mager is. Overwegende dat: - pure professionalisering van het beheer van accommodaties ten koste gaat van de mogelijkheid om werklozen werkervaring te laten opdoen; - meer begeleiding van de beheerders een oplossing kan bieden; - meer agogische ondersteuning in buurten en wijken wenselijk is; - meer activiteiten in buurten en wijken goed is voor de sociale samenhang; - er in de jaren 2001, 2002 en 2003 financiële ruimte is, dat die ruimte in 2004 ontbreekt, maar dat er vanaf 2005 een overschot is op het Sociaal Structuurplan; - er dus mogelijkheden zijn om met incidentele middelen te komen tot meer ruimte voor het sociaal cultureel werk, die feitelijk leiden tot een structurele dekking Draagt het college op: - Bij de begroting voor 2002 en later te zorgen voor een verhoging van het algemene budget voor het sociaal cultureel werk. Die verhoging te verdelen over meer begeleiding van beheerders van sociaal culturele accommodaties, meer agogische werkers en meer activiteiten in buurten en wijken. - Al in 2001 te komen tot een incidentele verhoging van het activiteiten budget - De budgetten voor bewonersorganisaties vanaf heden dienen te worden aangepast voor inflatie. En gaat over tot de orde van de dag. Namens de raadsfracties van D66, de PvdA, Bart Slagter Marjo van Dijken