nieuws

11 feb 2010, 20:08

D66 lijsttrekker Ton Schroor straks spelbepaler in Groninger politiek: maar wat wil hij precies?

Als het zo is dat D66 straks gaat profiteren van het "Alexander Pechtold effect", dan zou die partij straks ook in Groningen wel eens zeer goed uit de bus kunnen komen. In Groningen heeft D66 vele jaren lang wethouders geleverd, waaronder Henk Pijlman en Joan Stam. De afgelopen vier jaar was de fractie te klein om veel gewicht in de schaal te leggen. Maar na 3 maart kon dat wel eens heel anders komen te liggen. De lijsttrekker van die partij is Ton Schroor. De GIC vroeg hem in het kader van een serie interviews met lijsttrekkers wat zijn plannen eigenlijk zijn voor Groningen. Is D66 straks gewoon het vierde rad aan de wagen van PvdA, GroenLinks en SP en een brave waterdrager voor een links college? Hoe staat D66 eigenlijk tegenover het Groninger Forum of de komst van een tram?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als D66 straks naar verwachting winst maakt bij de verkiezingen, dan zit het er dik in dat u gevraagd wordt ook een wethouderskandidaat te leveren. Waarin zou een nieuw college van B en W, samen met PvdA, GroenLinks en mogelijk SP, verschillen met het huidige? Of blijft het in wezen hetzelfde?

Wanneer D66 door de kiezer na 3 maart beloond wordt met een mooie uitslag staan we altijd voor een mogelijke deelname aan een nieuw college klaar. Dat doen we alleen niet als excuuspartij. D66 wil inderdaad op een andere manier de komende jaren met de gemeentepolitiek aan de slag. D66 heeft een vernieuwende blik op een aantal voor de stad belangrijke zaken. Als eerste de woningmarkt. D66 wil die openbreken. De landelijke politiek zal daar naar mijn verwachting een eerste stap in maken door de huursubsidie en de hypotheekrenteaftrek in de komende jaren aan te pakken. Een beoogd effect hierbij is het opheffen van scheefwonen (waarbij mensen met een te hoog inkomen wonen in een sociale huurwoning) en het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt. Lokaal kunnen we hier ook ons steentje in bijdragen. Wij willen veel meer zeggenschap van de inwoners over hun eigen huis, hun eigen buurt en hun eigen omgeving. Dat is structureel anders dan de houding van dit college en vele daarvoor waarbij toch vooral de gemeente bepaalt wat goed voor haar burgers is. Burgerparticipatie wordt veelal met de mond beleden maar in de praktijk vaak volstrekt onvoldoende echt gedaan. ‘


Het Groninger Forum lijkt zich wat te ontpoppen tot verkiezingsitem. Vindt u dat terecht? Of vindt u dat te laat, gezien het feit dat de belangrijkste beslissingen al zijn genomen en er jaren geleden al een referendum over werd gehouden?

 

' De beslissing over het Groninger Forum is een aantal jaren geleden genomen met ondersteuning van een referendum. De inhoud van het Forum is door een overgrote meerderheid in de raad bekrachtigd ook door het CDA en de VVD. D66 heeft de inhoud altijd gesteund maar wel onder drie belangrijke voorwaarden. Ten eerste moet het geld op tafel komen voor de bouw. Ten tweede moet er zicht zijn op een sluitende exploitatie en ten derde willen we goed toezicht op het bouwproces om Amsterdamse of Euroborg problemen te voorkomen. Wanneer het geld niet op het kleed komt kunnen wij geen steun geven aan de plannen. Wanneer het geld er wel is maar de exploitatie niet rond komt zullen we als gemeente moeten kijken of we meer met commerciële partijen kunnen werken dan nu al het geval is. Kortom terecht dat er zoveel aandacht is maar onterecht dat de aandacht de laatste tijd zo negatief is. Het Forum kan bij goede uitvoering een enorme positieve impuls geven aan de aantrekkelijkheid en de economie van Groningen in de toekomst'.
 
Hoe staat D66 in de discussie rond de komst van een tram naar Groningen?

'' Rondom de regiotram is heel veel onduidelijkheid aangaande de financiering. Gelet op die onduidelijkheid in combinatie met onze overtuiging dat de exploitatie van de tram in de regio naar (Hoogezand, Assen, Bedum en Zuidhorn ) de komende 70 jaar niet uitkan in combinatie met de hoge kosten voor aanpassingen op het hoofdstation Groningen, hebben we ons altijd kritisch opgesteld aangaande de regiotram. En let u op mijn woorden, we gaan nog gelijk krijgen ook. Wat als een paal boven water staat wat D66 betreft is dat Groningen zowel de regio als de stad gebaat is bij een optimale doorvoer van reizigers in de stad op een zo hoogwaardige manier van OV als we ons kunnen veroorloven. Een tram in de stad is wat ons betreft een uitstekende oplossing. Belangrijk daarbij is aandacht voor goede transferia, aansluitingen bij station en goed aanvullend OV (bussen) uit de regio. Belangrijke voorwaarde voor onze steun aan een stadstram is natuurlijk ook hierbij de financiering binnen de gestelde budgetten. De Translohr is een optie ingebracht door de VVD. Daarbij wil ik 1 opmerking maken, wat denkt u wat het antwoord is wanneer de VVD vraagt aan de eigenaar en exploitant van de Translohr wat goed is voor Groningen? Precies. ''

 Groningen zal ongetwijfeld moeten bezuinigen. Hoeveel moet er volgens D66 in totaal worden bezuinigd, en waarop?

''D66 heeft een ambitieus en vernieuwend verkiezingsprogramma en wil ook veel van de verworvenheden van de afgelopen jaren blijven koesteren. D66 is zich echter ook zeer bewust van de grote financiële problemen die op de Gemeente Groningen afkomen en die het gemeentebestuur zullen dwingend tot ingrijpende maatregelen. Dat leidt noodgedwongen tot voorbehouden bij ons verkiezingsprogramma waarvan we de echte prioriteiten zoveel mogelijk zullen proberen vast te houden. Onze top-prioriteiten: onderwijs en economische versterking.
Gelijk aan Den Haag met alle werkgroepen is ook in Groningen nog steeds geen duidelijkheid over het daadwerkelijke percentage bezuinigingen dat op ons afkomt. Er wordt gesproken over 5% en over 15 % . Laat staan dat we al voorstellen vanuit het college hebben mogen ontvangen. Dat maakt het voor ons als kleine partij nu in de raad erg lastig hiervoor passende maatregelen te formuleren. Natuurlijk hebben we er wel over nagedacht: ''

''Hoewel we niet voor een ‘kaasschaaf-beleid’ zijn en daar uiteindelijk ook niet voor kiezen is onze eerste insteek een generieke, daarna volgen specifieke keuzes. De bezuinigingen zullen voelbaar zijn bij iedereen en alle beleidsvelden. D66 kiest voor een structurele aanpak bij de gemeente zelf, door te kijken naar 4 hoofdzaken: 1 de kerntaken van de gemeente waarbij gekeken gaat worden naar het efficiënter organiseren en eventueel samenvoegen van diensten, 2 het kijken naar uitbesteden aan de markt van diensten die zich daar voor lenen met als voorbeeld het ingenieursbureau en als derde het besparen,3 het instaleren van een beleids-beëindigingcommissie die overbodig beleid en subsidies moet opsporen en beeindigen, en 4 we kijken naar het uitstellen van uitgaven binnen de grote projecten nu op stapel met als voorbeeld het aanleggen van de Sontbrug waarmee we prima kunnen wachten tot het economisch beter gaat. Op deze manier denken we de benodigde miljoenen te kunnen bezuinigen.
Tot slot wanneer er vanuit Rijkswege bezuinigd wordt op gemeentelijke taken, kan dat wat D66 betreft alleen plaatsvinden met het daadwerkelijk wegnemen van activiteiten en taken bij de gemeente. Dus niet meer doen met minder mensen.''

 Wat drijft Tom Schroor naar de gemeentepolitiek?

'' De gemeentepolitiek is heel erg dynamisch en raakt ons als burger direct. Zowel in de fysieke omgeving als in de portemonnee. Samen met de inwoners van Groningen de stad klaar maken voor de toekomst, zorg te dragen dat iedere inwoner op een gelijke manier kans heeft op een goede woning, een baan en een goede opleiding, zijn voor mij belangrijke uitgangspunten. De eigen kwaliteit van mensen benutten en indien nodig verder ontwikkelen door scholing om zo de kans op het inrichten van de eigen toekomst zo groot mogelijk te maken is volgens mij het meest sociale wat je kunt doen. Daar staat wat mij betreft het sociaal-liberale gedachtengoed voor en dat wil ik graag verder vorm geven.''


Zou het niet tijd worden na te denken over een ouderwets afspiegelingscollege? Je kunt een niet-onbelangrijke stroming als die van de VVD toch niet decennia buiten het college van B en W houden?

'' Ik loop niet graag vooruit op het nieuw te vormen college. D66 sluit op voorhand geen partijen uit maar met de ene zijn er minder grote kloven te overbruggen dan met de andere. ''


 Wat vindt u van de verkiezingsstrijd tot nu toe? Deelt u de mening van Frank de Vries dat Groningen bedreigd wordt door een vorm van populisme?


'' Populisme kun je in de hedendaagse politiek nooit helemaal uitsluiten. Ook Frank de Vries heeft onder druk van de publieke opinie een aantal politieke zaken veranderd opdat er minder commotie ontstaat. Mooi voorbeeld wat D66 betreft is het op slot zetten van Selwerd voor studenten en het afblazen van het in onze ogen kansloze project de Burgwachter. Dat is in wezen ook milde vormen van populisme. Ook de VVD doet daaraan mee in het geval Forum door heel hoog van de toren te blazen dat ze tegen zijn maar eigenlijk wel een Forum willen maar dan met meer commerciële inhoud. En laten we eerlijk zijn, geen enkele partij kan zeggen dat ze niet gevoelig is voor de publieke opinie, het gaat er alleen om hoe je toch tegen de stroom in bij je standpunten blijft zonder daarin natuurlijk blind te worden voor nieuwe argumentatie. Dat is D66 en dat ben ik!''