nieuws

08 nov 2000, 00:12

D66: ‘Bezuinigingen op buurtwerk moeten ongedaan gemaakt’

De fractie van D66 gaat bij de begrotingsbehandeling in de Groninger gemeenteraad een aantal wensen op tafel van het college van B&W leggen. Zo moet er volgens fractievoorzitter Slagter een einde komen een de bezuinigingen op het buurtwerk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er is bezuinigd op de activiteiten in buurten en wijken, het sociaal cultureel werk. Die activiteiten zijn van belang voor de sociale cohesie in buurten en wijken, maar ook om eventuele problemen in een vroegtijdig stadium te signaleren. De sociaal liberalen willen die bezuiniging ongedaan maken.
Actieve bewoners hebben ondersteuning nodig om hun goede werk te kunnen doen. Als eerste heeft D66 dit voorjaar aangedrongen om de jarenlange vermindering aan ondersteuning voor de vrijwilligers in buurten en wijken om te buigen. Er moet een plan komen om de bewonersondersteuning weer op niveau te brengen. Er is voldoende budget voor Kunst op Straat. Toch zijn er wijken die gevraagd hebben om meer kunst in hun wijk (bijv. Paddepoel), maar dat niet krijgen. Dat moet worden opgehelderd en de wijken die meer kunst in hun wijk willen, moeten dat ook krijgen. De collectieve ziektekostenverzekering voor minima is een groot succes. Er is gekeken of het pakket, van die op initiatief van D66 ingevoerde verzekering, kan worden uitgebreid met voorzieningen voor bruggen en kronen. Dat lijkt een aantal nadelen te hebben. Het stadsbestuur wordt gevraagd om te onderzoeken of er ook een aanvullende ziektekosten verzekering en tandartsverzekering collectief voor de minima kan worden afgesloten.