nieuws

02 mrt 2002, 00:12

CDA in provincie wil duidelijkheid over waterberging

De CDA-statenfractie wil opschorting van de planvorming over de waterberging. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over de schaderegeling, de financiering en of er hoge dijken in het landschap komen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De afgelopen weken is door de provincie en waterschappen voorlichting gegeven over de waterbergingsgebieden in Groningen om meer duidelijkheid te verschaffen, misverstanden weg te nemen en vooral om meer draagvlak te krijgen. Uit reacties is de CDA-fractie gebleken dat er nog steeds veel onzekerheid en onbegrip is over de plannen met betrekking tot de waterberging. Daarbij springen er een aantal onderwerpen uit, zoals de schaderegeling, de financiering van de plannen en recent nog de verbazing over de hoogte ( 4 meter wordt gezegd) van de dijken om sommige gebieden en dat in het open Groninger landschap.
De CDA-fractie maakt zich zorgen over de voortgang van het gehele proces en is van mening dat er over een aantal aspecten eerst meer duidelijkheid moet komen alvorens verder wordt gegaan met de planvorming. Het zou volgens de CDA-fractie in provinciale staten een goed signaal zijn wanneer de stuurgroep de planvorming rond de waterberging opschort totdat er duidelijkheid is verschaft over een aantal punten. In de statencommissie Ruimte, Water en Groen heeft CDA-statenlid Ruth Peetoom daarom een aantal vragen aan gedeputeerde Rita Jansen voorgelegd. Het CDA wil weten wat de evaluatie van de voorlichtingsbijeenkomsten heeft opgeleverd. Wat waren de belangrijkste discussiepunten en welk antwoord is daarop gegeven vanuit de stuurgroep en is er sprake geweest van een toename van het draagvlak voor de plannen. Ook wil men weten hoe het staat met de schaderegeling. Wie moet deze vaststellen, wie betaalt en wanneer is de regeling klaar. De financiering van het geheel is nog steeds niet duidelijk. Het CDA vraagt of de stuurgroep al een beeld heeft van de kosten die gemoeid zijn met de eventuele aanleg van waterbergings-gebieden en hoe de financiering daarvan plaatsvindt. Ook wil het CDA weten welke voorgestelde waterbergingsgebieden te maken krijgen met de aanleg van dijken en wat dan de hoogte van deze dijken is. Gedeputeerde Jansen heet toegezegd om in een schriftelijke reactie de vragen te beantwoorden zodat in de volgende vergadering de statenleden hierover verder kunnen spreken.