nieuws

05 jun 2001, 00:12

CDA: Diesel uit koolzaad biedt enorme kansen voor Groningen

Het CDA Statenlid Douwe Hollenga ziet ongekende nieuwe mogelijkheden voor de verwerking van koolzaad inde provincie Groningen nu de accijns kan verdwijnen op bio-diesel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In politiek Den Haag is er een kamermeerderheid om te komen tot accijnsvrijstelling op biodiesel. Staatssecretaris Bos voelt wel voor experimenten. De CDA-statenfractie ziet dit als een enorme doorbraak. De terugkeer van de koolzaadvelden in Groningen zal een belangrijke bijkomstigheid zijn.
Op 17 mei 2001 is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over nieuwe experimenten met het gebruik van biodiesel in verschillende sectoren zoals waterrecreatie, landbouw, natuur, defensie en wegverkeer. Staatssecretaris Bos van financiën heeft tijdens dit debat aangegeven dat hij er voor openstaat om experimenten op dit terrein mogelijk te maken. Hij wil hier in het najaar aan de hand van een notitie verder met de Kamer over praten. Inmiddels zijn er op 22 mei 2001 over dit onderwerp twee moties ingediend die gesteund worden door PvdA, CDA, VVD en D66. Daarin wordt gepleit de accijnsvrijstelling op biodiesel zo snel mogelijk in te laten gaan, waarbij gesproken wordt over 1 januari 2002. “De CDA statenfractie ziet dit als een enorme doorbraak in het denken over milieuvriendelijke diesel” aldus fractievoorzitter Douwe Hollenga. “Voor de provincie Groningen zal dit tevens een terugkeer inhouden van de prachtige gele koolzaadvelden. De 800 hectare koolzaad van nu kan dan weer worden uitgebreid tot 10.000. Ook voor de bijenhouders biedt dit weer perspectieven. Verder zal de toeristische sector hier van profiteren. Vanuit Groningen moet deze ontwikkeling volgens het CDA dan ook krachtig worden ondersteund”. In schriftelijke vragen heeft het CDA dit bepleit bij het college van Gedeputeerde Staten.
De CDA-fractie is van mening dat de provincie Groningen, dan wel het Noorden, in aanmerking moet komen voor experimenten als het gaat om toepassing van accijnsvrije biodiesel in de (recreatie)vaart, landbouw en natuur.Het CDA wil weten of het college bereid is om op korte termijn initiatieven te nemen voor het formuleren van experimenten zodat er tijdens het debat in het najaar aanvragen liggen en om deze in te brengen in het overleg dat staatssecretaris Bos wil hebben met (regionale) overheden en initiatiefnemers. Ook vraagt het CDA aan GS of zij bereid is te onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden zijn om in Groningen te komen tot een verwerkingsfabriek voor geraffineerde biobrandstoffen en –smeermiddelen.