nieuws

24 sep 2001, 00:12

B en W tegen weidewinkels; factory outlets alleen bij CiBoGa en aan Sontweg

Er komen in Groningen geen weidewinkels. In de Euroborg wordt wel grootschalige detailhandel toegestaan en is leisure ( winkels waar men terecht kan voor vrijtijdsbestedingen) mogelijk. Extra leisure-achtige functies zijn rond de Martini Plaza ook goed mogelijk. Aan de Sontweg kunnen grootschalige winkels met volumineus aanbod doorgroeien. Factory outlets kunnen eventueel op het Ciboga-terrein en langs de Sontweg komen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit zijn enkele van de belangrijkste onderdelen uit de nieuwe nota van B&W van Groningen over de toekomst van de detailhandel in combinatie met de ontwikkeling van leisure. B en W hebben deze nota ‘Detailhandel en leisure in de stad Groningen: op maat gesneden aanbod voor de toekomst’ onlangs vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.
Centraal in de nota staat het benoemen en vastleggen op welke plekken in de stad welke functies kunnen komen. De detailhandels- en leisureplannen van het college zijn een antwoord op actuele trends en initiatieven binnen de samenleving en zijn tot stand gekomen in nauw overleg met diverse overheden en overkoepelende (branche)-organisaties. De nota laat zien hoe Groningen de ruimtelijke structuur van de stad op trends, nieuwe initiatieven en gewijzigde concurrentieverhoudingen voorbereidt.
De stad Groningen heeft een groot belang om de huidige winkel- en verblijfskwaliteit bij de tijd te hou-den - een belang dat wordt gedeeld door gemeente èn ondernemers. Hiervoor is een forse gemeenschap-pelijke inspanning noodzakelijk, zowel wat betreft de inrichting van de openbare ruimte als een toegesneden aanbod aan detailhandels- en leisurevoorzieningen. Alleen op deze wijze is realisatie mogelijk van de gezamenlijk geformuleerde ambitie wat betreft de ver-sterking van de positie van Groningen als motor en koopcentrum van het Noorden, aldus B en W. De nota is totstandgekomen in nauw overleg met de marktpartijen (Groningen City Club, Kamer van Koophandel, Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Instituut Midden- en Kleinbedrijf) en overheidsinstanties (prov. Groningen, Min. VROM en EZ). De inspraak is tot en met 7 november. Eind oktober vindt een inspraakbijeenkomst plaats.