nieuws

16 mei 2001, 00:12

Avebe wil graag meewerken aan nieuwe aanpak voor Veenkoloniën

Bestuur en Directie van zetmeelconcern AVEBE reageren met instemming op het advies van de Commissie Hoekstra om te komen een meer integrale, gebiedsgerichte aanpak voor de Veenkoloniën. In de optiek van AVEBE sluit dit advies goed aan op haar eigen strategische Groei- en Ontwikkelingsplan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het concern voert in dat kader reeds een beleid dat is gericht op verdergaande klantoriëntatie, specialisatie en derivatisering (vermarkting van hoogwaardige zetmeelproducten), internationalisering, innovatie en grondstoffendiversificatie. De onderneming wil op deze wijze een hoger rendement uit de markt halen en de afhankelijkheid van overheidsregelingen terugdringen. Op het gebied van de landbouw richt AVEBE zich op verbetering van het rendement op het boerenbedrijf, specialisatie, innovatie en meetbare kwaliteitsverbetering. AVEBE ziet het rapport als steunbetuiging voor het ingezette beleid en is bovendien, op grond van haar kennis van de zetmeelmarkt, positief gestemd over de toe komstige positie van aardappelzetmeel.
De bedreiging van een mogelijke teruggang van overheidsregelingen wordt door de onderneming onderkend. AVEBE is reeds bezig om uitvoering te geven aan de strategie om deze potentiële bedreiging het hoofd te kunnen bieden. Wél is het zaak om de huidige en toekomstige rol van AVEBE in de Veenkoloniën in het juiste perspectief te plaatsen en de afhankelijkheid van de regio van de teelt en verwerking van zetmeelaardappelen goed te relativeren.
AVEBE staat vanzelfsprekend open voor nieuwe activiteiten en initiatieven. Versterking van de structuur van de Veenkoloniën is ook in het belang van het concern. Vanuit haar eigen economische positie en maatschappelijke verantwoordelijkheid zal AVEBE, daar waar mogelijk, hierin graag participeren. Ten aanzien van onderwerpen als bereikbaarheid, onderwijs, innovatie, internationale samenwerking en informatie- en communicatietechnologie (ICT), hebben overheid en bedrijfsleven gemeenschappelijke belangen. Vanuit de voorgestelde integrale, gebiedsgerichte aanpak is het mogelijk om de Veenkoloniën de gewenste impulsen te geven.