nieuws

17 sep 2001, 00:12

Asielzoekers verwijten Groningse wethouder ‘paternalistische houding’

De vereniging van Somaliërs in Groningen is zeer boos op wethouder Bron (D66) omdat hij zijn toezeggingen voor taalles voor Somalische kinderen niet zou nakomen. Hieronder een persverklaring van deze vereniging.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Naar aanleiding van een brief van de vereniging van Somaliërs in Groningen “Samatalis” en de Werkgroep Vluchtelingen Vrij (d.d. 11 juli) aan het College van B&W en de gemeenteraad van Groningen over het - in strijd met de gemeentelijke Nota Onderwijs in Allochtone Levende Taal (OALT) - op de lange baan schuiven van OALT voor Somalische kinderen zijn in de raadscommissie JOS vragen gesteld aan wethouder Bron van Onderwijs. Wethouder Bron gaf een staaltje van paternalisme ten opzichte van de Somalische gemeenschap weg en gaf er blijk van toezeggingen aan de Somalische gemeenschap niet na te komen.
Reeds op 28 februari heeft hij aan een delegatie van de Somalische Vereniging Samatalis als aan de gemeenteraad de toezegging gedaan dat hij spoedig een oplossing zou zoeken voor taalles voor Somalische kinderen in Groningen. Conform de norm en vereiste van de beleid van het college – zoals vastgelegd in de Nota OALT – heeft de vereniging Samatalis tijdig meer dan 25 kinderen aangemeld bij de Groningse dienst OCSW. Bij een gesprek op 10 mei tussen wethouders Bron (in aanwezigheid van wethouder Patje) en o.a. de vereniging Samatalis moest een van zijn ambtenaren na een enig schoorvoeten toegeven dat Samatalis wel degelijk voor 1 april meer dan 25 kinderen had aangemeld. Hierop hebben de wethouders Bron en Patje toegezegd naar middelen te zoeken om zo spoedig mogelijk OALT voor Somalische kinderen te realiseren. Tevens heeft de heer Bron aangegeven zich fouten uit het verleden aan te trekken en in de toekomst de zelforganisaties bij zijn beleid te betrekken.
Daar de wethouder en de onder hem vallende dienst OCSW deze toezeggingen niet zijn nagekomen heeft Samatalis i.s.m. de WVV op 11 juli een brandbrief geschreven aan het College van B&W en de gemeenteraad van Groningen omdat gemeente de aanmeldingen van de Somalische gemeenschap niet serieus nam en voornemens was f. 25 000,- gulden te verspillen aan een behoefteonderzoek onder de Somalische gemeenschap naar taalles voor hun kinderen. Terwijl het onderwijs op jaarbasis f. 40.000,- bedraagt In de raadscommissie bleek de wethouder al zijn toezeggingen aan de Somalische gemeenschap vergeten te zijn en wist hij doodleuk te melden dat het onderzoek al enkele maanden liep zonder dat de Somalische gemeenschap en haar vertegenwoordiging Samatalis hierin is betrokken. Vanuit een paternalistische stellingname meent de wethouder over, voor en zonder de Somalische gemeenschap een behoefteonderzoek te laten verrichten. Een onderzoek dat volgens de gemeentelijke spelregels overbodig is. Tot onze verbazing slikte de raadscommissie JOS, ondanks bezwaren van de publieke tribune, dit optreden van de wethouder als zoete koek.