nieuws

18 apr 2013, 21:09

1,6 miljoen euro voor natuur Reitdiep-Midden: Grutto, tureluur, kievit en eenden profiteren van Waterbeheersingsplan

De provincie Groningen, Het Groninger Landschap en waterschap Noorderzijlvest stellen samen € 1.600.000 beschikbaar voor de uitvoering van het Waterbeheers-ingsplan in het middendeel van het Reitdiepgebied. Het vasthouden van gebiedseigen water zorgt voor een hogere grondwaterstand waardoor plaatselijk plasdras ontstaat en tegelijk wordt de waterkwaliteit beter. Doel van het plan is een betere waterhuishouding voor weidevogels als de grutto, kievit, tureluur en verschillende eendensoorten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De inrichting van Reitdiep-Midden sluit aan bij het al ingerichte Reitdiep-Zuid. Zo wordt weer een belangrijk deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)  in Groningen gerealiseerd in de vorm van een optimaal gebied voor weidevogels.

Het streven bij de uitvoering van de maatregelen is vrijkomende grond te gebruiken voor het herstel van verdwenen kades en dijken langs de oude waterlopen. Daardoor wordt het cultuurhistorische landschap van het Reitdiepdal weer zichtbaar.

Uitvoeringsprogramma


Het waterbeheersingsplan is een onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Reitdiepgebied. Daarin zijn ook maatregelen opgenomen als de aanleg van ommetjes en ontbrekende schakels in fiets-, ruiter- en wandelroutes voor bewoners, toeristen en recreanten. Voor verbetering van de landbouwstructuur is de toepassing van het instrument kavelruil opgenomen in dit programma.

Kosten en financiering
Het plan kost in totaal € 1.600.000. Van dit bedrag komt 39% voor rekening van de provincie en 41% wordt gefinancierd door het Europese plattelandsontwikkelings-programma POP2. Het Groninger Landschap en het Waterschap dragen ieder 10% bij. Na de noodzakelijke voorbereiding starten de werkzaamheden in februari 2014.