nieuws

20 nov 2001, 00:12

10 miljoen gulden voor twee jaar stimulering Noordelijke landbouw

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) hebben overeenstemming bereikt over de inzet van een subsidiefonds voor de landbouw in de drie noordelijke provincies. In dit zgn. UILNN-fonds (het Uitvoeringsprogramma Innovatie Landbouw Noord-Nederland) zit ƒ 10 miljoen (ruim € 4.5 miljoen). Voor 2001 is 2.5 miljoen gulden beschikbaar, voor 2002 de resterende 7.5 miljoen. Hiermee kan het SNN diverse projecten subsidiëren die de Noordelijke landbouw moeten vernieuwen en versterken. Vanuit Kompas-gelden van het ministerie van Economische Zaken kunnen deze projecten eventueel ook nog aanspraak maken op zo’n zeven miljoen gulden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groninger gedeputeerde Marc Calon, voorzitter van de Bestuurscommissie Landelijk Gebied van het SNN, is uitermate gelukkig met de principiële doorbraak die beide organisaties met elkaar hebben weten te bereiken. “Het is voor het eerst dat het Ministerie van LNV uit eigen beweging de ruimte geeft aan het SNN zelf te bepalen aan welke projecten subsidie wordt gegeven. Tegelijk is deze 10 miljoen een goede start. We gaan ervan uit dat er voor de periode na 2002 een vervolg gaat komen. Immers, minister Brinkhorst heeft een en andermaal bevestigd dat het ministerie van LNV de Langman-afspraken van 1998 wil nakomen en een bedrag van in totaal ƒ 75 miljoen zal reserveren voor versterking en vernieuwing van het Noordelijke landbouwbedrijfsleven.”
Bedrijven en instellingen kunnen subsidies aanvragen voor projecten, die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van kennisinfrastructuur en nieuwe, marktgerichte ketenactiviteiten. Ook versterking van de concurrentiekracht van traditionele ketens binnen het regionale agrofoodcomplex. Bijzonder worden innovaties op het gebied van de agro-logistiek, toepassing van ICT, agrificatie en bioraffinage toegejuicht. Gezamenlijk dragen deze ontwikkelingen bij aan vernieuwing en versterking van een maatschappelijk verantwoorde, markt- en ketengerichte landbouw en voedselproductie in Noord-Nederland. Behoud of toename van de werkgelegenheid is vanzelfsprekend een belangrijk einddoel. Het SNN voert het programma uit. Bij de beoordeling van aanvragen krijgt het SNN ondersteuning van de Adviesraad Agrobusiness (ArA), een adviescollege van het SNN, dat zich ook bezig houdt met het initiëren en verwerven van concrete agrobusiness projecten. Tenslotte neemt de Bestuurscommissie Landelijk Gebied een beslissing. Het UILNN is opgesteld door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) in nauw overleg met de ministeries van LNV en Economische Zaken. Het is gebaseerd op de Nota Voedsel & Groen van LNV en het Kompas voor het Noorden van het SNN.