innovatie

09 feb 2015, 21:09

* Menterwolde en Hoogezand bij compensatie-regeling; * Aparte afspraken voor stad-Groningen; *Nationaal coordinator krijgt kantoor in Stad

De provincie Groningen en de betrokken Groninger gemeenten hebben met minister Kamp aanvullende afspraken gemaakt over aanpak van de negatieve gevolgen van de gaswinning in Groningen. Over de toegestane omvang van de gaswinning bestaat verschil van mening tussen de regio en de minister. Naast bescherming van bewoners en versterking van gebouwen wil de regio ook verlaging van de gaswinning. Voor de regio is dat een fundamenteel punt.Dat meldt de provincie Groningen in een persverklaring.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Regio en Rijk zijn het eens over een uitbreiding en actualisering van het akkoord 'Vertrouwen op Herstel en Herstel van vertrouwen' dat negen Groninger gemeenten en de provincie in januari 2014 hebben gesloten met het Rijk. De aanpassing betreft de volgende punten:

- Vereenvoudiging van de compensatieregeling voor mensen die hun huis willen verkopen en ontwikkeling van een uitkoopregeling voor inwoners die hun huis niet kunnen verkopen door aardbevingsschade;

- Ook inwoners van de gemeenten Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer komen in aanmerking voor een bijdrage van 4.000 euro ter vermeerdering van de waarde van hun woning, als zij meer dan 1.000 euro schade hebben;

- Vorming van een fonds voor huizen met achterstallig onderhoud;

- Vergoeding van de meerkosten voor versterking van woningen bij verbouw en nieuwbouw.

 

Nationaal Coördinator

 

Omdat er de komende jaren veel moet gebeuren om het gehele gebied aardbevingsbestendig te maken slaan Rijk, provincie en gemeenten de handen ineen voor een gezamenlijk overheidsaanpak. Eerste stap daarin is de vorming van een aparte rijksdienst voor de (preventie van) aardbevingsschade. In deze nieuwe dienst werken Rijk, provincie en gemeenten samen. De rijksdienst krijgt tot taak inwoners te ondersteunen en prioriteiten te stellen bij de uitvoering van versterkingsmaatregelen, die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor individuele bewoners, straten en buurten.

Hier zal een langjarige, programmatische aanpak voor komen. Tot nu toe moeten inwoners zich wenden tot de NAM en het Centrum voor Veilig Wonen. De nieuwe overheidsdienst krijgt vestigingen in Groningen en Den Haag en wordt aangestuurd door een Nationaal Coördinator, met verregaande bevoegdheden. De opzet van deze nieuwe organisatie wordt de komende maanden door een kwartiermaker uitgewerkt, in nauw overleg tussen Rijk, provincie en gemeenten.

 

De beoogde kwartiermaker is Hans van der Vlist, voormalig Secretaris Generaal van het ministerie van VROM (tegenwoordig Infrastructuur en Milieu geheten).

 

Aparte afspraak gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft aparte afspraken gemaakt met het Rijk. Dit omdat het vraagstuk in de stad Groningen een ander karakter heeft dan in de gemeenten in het landelijk gebied: meer gericht op de veiligheid van openbare ruimtes en openbare gebouwen en minder op individuele bewoners en hun woningen. De gemeente Groningen beschikt bovendien over een grotere eigen organisatie dan de andere gemeenten, en kan meer zelf. De gemeente zal wel deelnemen aan de nieuwe rijksdienst, maar zal de uitvoering zelf ter hand nemen, op basis van goedgekeurde jaarprogramma’s.

 

Het Rijk stelt per direct 50 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak in de stad Groningen. Het bedrag is bedoeld om tot oktober de eerste noodzakelijke meerkosten van aardbevingsbestendig bouwen te betalen. Daarbij gaat het om al lopende en nog geplande nieuwbouw, en om maatregelen aan bestaande gebouwen. De komende tijd vindt nog nader onderzoek plaats naar maatregelen voor publieke gebouwen, zoals scholen en bibliotheken. Tevens vindt de komende tijd een scan plaats van de openbare ruimte, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar loszittende elementen aan gebouwen. De gemeente Groningen en EZ trekken hierin samen op en werken dit de komende maanden verder uit.