economie

12 dec 2007, 09:09

Volop optimisme bij Groninger ondernemers

Het Groninger bedrijfsleven rondt 2007 positief af. Hoewel een fractie lager dan in het topjaar 2006 is de omzetgroei solide. Er hebben meer bedrijven toe bijgedragen dan in 2006. In 2008 zal de opgaande lijn aanhouden. Dat is de hoofdlijn uit de Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) die de Kamers van Koophandel in het najaar van 2007 hebben gehouden. Aan het onderzoek is door 1850 bedrijven in de provincie Groningen meegewerkt. Landelijk waren er 43.000 respondenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het omzetvolume (geldomzet gecorrigeerd voor prijsontwikkeling) van het Groninger bedrijfsleven stijgt dit jaar met 2,6 procent. Landelijk is dat 3 procent. De Groningse economie groeit dus iets minder snel dan die van Nederland als geheel. Een aanwijzing daarvoor vormt ook het lagere percentage bedrijven met omzetgroei. In Groningen heeft dit jaar 37 procent van de bedrijven meer omzet, landelijk is dat 40 procent. In vergelijking met 2006 is de achterstand kleiner geworden.

Sectoren


In alle sectoren van de economie stijgt dit jaar het omzetvolume. In alle sectoren zijn er ook meer bedrijven met een omzetstijging dan met een omzetdaling. De groothandel is koploper met een stijging van 6,8 procent.

•?Industrie +1,3 procent (Nederland +2,2 procent)


Het beeld binnen de industrie is divers. De voedingsindustrie drukt het groeicijfer. In deze industrietak stagneert de afzet. Maar daar staan sterke groeiers tegenover, zoals de chemie (+5,1 procent) en de metaal (+3,5 procent).


Het groeicijfer van de industrie valt lager uit dan in 2006. In dat jaar steeg het omzetvolume nog met 4,4 procent. De vertraging in het groeitempo doet zich voor in vrijwel alle takken van industrie.
•?Bouwnijverheid +2 procent (Nederland +2,2 procent)
In de bouwsector is de uiteenlopende ontwikkeling tusse

n kleine en grote bedrijven opmerkelijk. Bij de kleine bedrijven krimpt het omzetvolume met ruim 1 procent. De grote bedrijven zetten met een stijging van 6,9 procent daarentegen een goede prestatie neer.
De stijging van het omzetvolume is groter dan in 2006. In dat jaar groeide de bouw in Groningen met 0,7 procent.


•?Groothandel +6,8 procent (Nederland +5,1 procent)


Zowel kleine als grote bedrijven zetten uitstekende prestaties neer. De groothandel kent van alle sectoren niet alleen de grootste omzetstijging, maar heeft ook de gunstigste verhouding tussen bedrijven met een stijging (48 procent) en een daling (10 procent) van de omzet.
Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat de groothandel zich aan de kop nestelt. In 2006 steeg het omzetvolume met 6,5 procent.


•?Detailhandel +2,2 procent (Nederland +1,8 procent)


De omzetontwikkeling in de detailhandel steekt dit jaar gunstig af bij die in voorgaande jaren. De aantrekkende conjunctuur werkt doorgaans met enige vertraging door in de consumentenbestedingen. Vooral de supermarkten zien hun omzetten fors toenemen. De autobranche stagneert, net als in 2006.


•?Diensten +2,6 procent (Nederland +2,7 procent)

 
De dienstensector bestaat uit de branches horeca, vervoer, zakelijke dienstverlening, makelaardij en overige (persoonlijke) dienstverlening. De ontwikkeling in de meeste van deze branches is positief. Alleen de makelaardij zit duidelijk in de min. De zakelijke diensten groeien het sterkst. Dat kan voornamelijk worden toegeschreven aan de automatiseringsdiensten.
In vergelijking met 2006 presteren de horeca en het vervoer duidelijk beter en valt de zakelijke dienstverlening iets terug.

Export +6,2 procent (Nederland +3,4 procent)


De export floreert. Het exportvolume van Groningen stijgt dit jaar, evenals in 2006, met 6,2 procent. Groningen ligt daarmee royaal voor op de landelijke ontwikkeling (+3,4 procent). Vooral in de industrie neemt de export dit jaar fors toe (+5,4 procent). In de groothandel en de dienstensector stijgt het exportvolume met bijna 4 procent.


Veel sterker dan landelijk wordt de exportontwikkeling in Groningen bepaald door de industrie. De groothandel heeft daarentegen in deze provincie slechts een gering aandeel in de buitenlandse afzet. En ook de dienstensector (voornamelijk vervoer en zakelijke diensten) is in Groningen minder exportgericht. Dat verklaart tevens dat er in Groningen naar verhouding weinig kleinere bedrijven aan export doen. In totaliteit exporteert in Groningen 1 op de 10 bedrijven, landelijk 1 op de 7. Het aandeel van de export in de omzet kan zich wil meten met het landelijke cijfer: bijna 20 procent. Dat komt door enkele grote exporteurs in de industrie.

Binnenlandse afzet +1,9 procent (Nederland +3 procent)


De afzet van het Groninger bedrijfsleven in eigen land stijgt dit jaar met 1,9 procent. Dat is minder dan in 2006 (+2,3 procent). Het groeitempo ligt bovendien onder het landelijke gemiddelde. De cijfers van de afzonderlijke sectoren nuanceren het beeld. Alleen de industrie blijft duidelijk achter bij de landelijke cijfers.

Werkgelegenheid +2,8 procent (Nederland +3,3 procent)
De werkgelegenheid is bij de geënquêteerde bedrijven ten opzichte van 2006 met bijna 3 procent gestegen. Groningen blijft een half procentpunt achter bij de landelijke ontwikkeling. Alle sectoren hebben bijgedragen aan de groei, die varieert van 0,8 procent in de bouwnijverheid en de detailhandel tot 5,5 procent in de dienstensector.


Nieuwe banen werden vooral gecreëerd door de kleine en middelgrote bedrijven tot vijftig werkzame personen. In die categorie steeg de werkgelegenheid met 3,5 procent, bij de grote bedrijven met 1,5 procent. In totaal nam 19 procent van de bedrijven meer personeel aan, 11 procent reduceerde het personeelsbestand.  In vergelijking met 2006 neemt de werkgelegenheid dit jaar sneller toe.


Nettoresultaat


Het aantal bedrijven in Groningen dat winst boekt, stijgt met 2 punten tot 90 procent. Het nettoresultaat verbetert dit jaar bij 40 procent van de bedrijven, en verslechtert bij 12 procent. Per saldo is er dus een verbetering. Dat vertaalt zich in een hoger percentage bedrijven dat de behaalde winst als voldoende beoordeelt. Vorig jaar gold dit voor 64 procent van de bedrijven. Dat aandeel loopt dit jaar op tot ruim 70 procent.  De groothandel springt eruit. In deze sector maakt 96 procent van de bedrijven dit jaar winst.


Investeringen


Het aandeel bedrijven dat investeert ligt met 62 procent een fractie hoger dan vorig jaar. Van meer betekenis voor het investeringsverloop is dat het gemiddelde bedrag per investering toeneemt. Van de investerende bedrijven zegt 38 procent daar dit jaar meer geld aan te besteden en 24 procent minder. In alle sectoren is deze balans positief. Vooral bij de kleinere bedrijven in de industrie is de investeringsanimo dit jaar groot.
Landelijk ligt het aandeel bedrijven dat investeert iets hoger dan in Groningen: 66 procent. De trend is echter dezelfde.


Verwachting 2008


Ook 2008 belooft in zakelijk opzicht een succesvol jaar te worden. De verwachtingen doen nauwelijks onder voor die van vorig jaar. Het aantal bedrijven dat een omzetstijging verwacht ligt met 37 procent even hoog als vorig jaar. Slechts 8 procent verwacht een omzetdaling.


Ook ten aanzien van de export, de investeringen, de bedrijfsresultaten en de werkgelegenheid zijn de ondernemers positief. Op al deze aspecten hebben de bedrijven die een opgaande lijn verwachten duidelijk de overhand.
De index van het ondernemersvertrouwen die een maatstaf is voor de stemming onder ondernemers staat nu op 84 (vorig jaar: 86). Dit getal wordt verkregen door de positieve en negatieve antwoorden op de vragen naar de ontwikkeling van respectievelijk de omzet, de export, de investeringen en de werkgelegenheid te salderen.


De positieve kijk op 2008 wordt gedeeld door alle sectoren van de economie.