economie

29 nov 2007, 21:09

Symposium Carrièreplanning in de Infra in Hampshire Hotel – Plaza Groningen

Hoe houden de Infra-bedrijven in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel? Er moet straks veel werk worden verzet. Efficiënt, doelmatig en eigentijds HRM-beleid is dan ook absoluut noodzakelijk. Op 30 november vindt daarom in Hampshire Hotel – Plaza Groningen het symposium Carrièreplanning in de Infra plaats.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het onderzochte model van de studenten Pieter Crucq en Hendrik Jan Hemminga van de RUG blijkt dat de economie van regio's in federale staten als Duitsland en België significant sneller groeit dan die van regio's in gedecentraliseerde staten als Nederland en Frankrijk. Bovendien is de gemiddelde groeivoet van de autonome regio’s per hoofd van de bevolking, na correctie van andere groeibepalende factoren, een half procent hoger dan die van de overige regio’s in de EU.

Aangezien de gemiddelde groeivoet in de overige regio’s 1,7% bedraagt, is dit laatste percentage – hoewel statistisch niet significant - een aanzienlijk verschil. Een verklaring is dat een autonoom regionaal bestuur efficiënter is en meer verantwoording aan de lokale bevolking aflegt.

Er zijn echter ook nadelen aan meer autonomie, dan wel decentralisatie van overheidsbevoegdheden. Er kan bijvoorbeeld minder geprofiteerd worden van schaalvoordelen in de voorziening van publieke goederen en bij het innen van belastingen. Nederlandse provincies zijn voorts dermate klein dat de baten dit schaalniveau veelal overstijgen, terwijl lokale politici dit niet in hun afweging meenemen. Deze nadelen zorgen ervoor dat niet kan worden geconcludeerd dat decentralisatie altijd een gunstig effect heeft op de groei van de economie. Om de nadelen van decentralisatie zo gering mogelijk te houden, zijn in het rapport een aantal richtlijnen geformuleerd voor zo efficiënt mogelijke decentralisatie.

Het is de eerste keer dat in Europa het effect van autonomie en decentralisatie op de regionale economie met regionale data op zo'n grote schaal en over zo'n lange periode zijn onderzocht. In totaal zijn de groeicijfers van 192 regio’s in de landen België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden geanalyseerd over een periode van 25 jaar, namelijk van 1978–2002.

Deelnemers kunnen er inspiratie opdoen om het HRM-beleid in hun organisatie vorm te geven.

Projecten


Carrièreplanning in de Infra wordt gehouden in het kader van de afsluiting van twee projecten, die mede dankzij ESF-EQUAL-subsidiegelden zijn gerealiseerd :
1. Gateway to the technics, subway to the Infra, met als doel de organisatie voor te bereiden op het competentiegerichte onderwijs (het ‘Nieuwe Leren’);
2. Golden Oldies in the Infra, dat tot doel heeft (de kennis van) ouderen voor de bedrijfstak te behouden, door hen onder meer op een andere wijze in te zetten.
Het symposiumprogramma begint om 10.30 uur met een plenaire opening, met de volgende sprekers: ing. Harm (H.) Korporaal, algemeen directeur GOA Infra Groep en Ir. Pieter (P.H.) Hofstra, lid Eerste Kamer (VVD).
Daarna gaan de deelnemers uiteen in workshops over de volgende onderwerpen: erkenning verworven competenties, personeelsbeleid, e-learning als opleidingssysteem, de juiste werknemer op de juiste plek, loopbaantraject bouw en infra.
Om 14.30 uur houdt Dr. Anne van der Meiden, emeritus hoogleraar massacommunicatie en theoloog, een afsluitende speech. Het complete programma en een routebeschrijving treft u aan op de volgende pagina.

www.goa-infra.nl
Het symposium is een initiatief van GOA Infra in samenwerking met de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, Fundeon, ROC Friese Poort, Gemeente Assen,
MKB-Noord en VESIN.

Meer informatie over het programma, de sprekers en de workshops is te vinden op www.goa-infra.nl