economie

20 feb 2008, 10:10

Sociaaleconomisch actieprogramma Oost-Groningen van start

Gemeenten, CWI, UWV en het Noorderpoortcollege hebben ingestemd met een plan van aanpak voor een vierjarig actieprogramma dat de sociaaleconomische situatie van Oost-Groningen ingrijpend moet verbeteren. Er zijn in totaal vijftien speerpunten vastgesteld waarop deze partijen zich de komende periode gaan richten. Zo wil Oost-Groningen de komende vier jaar tenminste 80% van de werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden naar werk of maatschappelijk nuttige activiteiten leiden. Het gaat om een groep van ongeveer 4.800 personen. Daarnaast wil de regio fors inzetten op verbetering van het scholingsniveau van werkzoekenden en zittend personeel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Andere speerpunten zijn onder meer de aanpak van de vergrijzingsproblematiek, het scheppen van meer werkgelegenheid en de  verbetering aan de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Aan elk van deze speerpunten worden kwantitatieve doelstellingen verbonden, die in vier jaar tijd moeten worden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is scholing: het doel is dat tenminste 50% van de bedrijven in Oost-Groningen met vijf of meer medewerkers actief aan scholing doet voor zittend personeel. Daarnaast moet tenminste 65% van de bedrijven actief bezig zijn met levensfasegericht personeelsbeleid. In de regio wordt ook een project Leren & werken gestart, waarbij in 2008 350 leerwerkbanen en 350 EVC-trajecten in uitvoering moeten zijn.

Twee instrumenten staan bij de realisatie van de doelstellingen centraal. Ten eerste komt in de drie subregio’s (Stadskanaal, Veendam en Winschoten) een integrale, intensieve aanpak voor uitkeringsgerechtigden, gericht op snellere toeleiding naar werk.
Daarnaast komt er in elk van de drie subregio’s een integraal team van werkgeversadviseurs dat bedrijven en instellingen in Oost-Groningen actief en op een breed terrein gaat ondersteunen. Tegelijkertijd worden deze werkgevers betrokken bij de realisatie van het sociaaleconomisch ontwikkelingsprogramma. Met een eerste groep van ongeveer 50 werkgevers zijn hierover al afspraken gemaakt.

Verantwoordelijk voor de uitvoering van het vierjarige programma zijn de wethouders Sociale Zaken van de gemeenten Bellingwedde, Borger-Odoorn, Menterwolde, Pekela, Reiderland, Scheemda, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten, de regionale districtsbestuurders van het CWI en het UWV en een lid van het College van Bestuur van het Noorderpoortcollege. Dit algemeen bestuur wordt ondersteund door een projectteam.

Voor de financiering van dit ambitieuze programma worden de middelen benut, die ge-meenten, CWI en UWV beschikbaar hebben voor activering en subsidies van o.a. ministeries. De provincie Groningen is nauw betrokken bij deze ontwikkeling en heeft toegezegd hieraan eveneens een jaarlijkse bijdrage te zullen leveren.

Het programma dat nu in Oost-Groningen gaat worden uitgevoerd sluit aan bij de afspraken, die door het ministerie van SZW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn gemaakt om in de periode tot 2016 80% van de uitkeringsgerechtigden te activeren. De ambitie van Oost-Groningen is om dit doel al veel eerder te hebben bereikt.