economie

25 apr 2013, 21:09

Provinciale Staten Groningen: ‘Geen woorden maar daden wat betreft duurzame energie’

In de Provinciale Staten van Groningen is een motie van GroenLinks aangenomen met brede steun, waarin GS wordt gevraagd de overstap van fossiele naar duurzame energie versneld te laten plaatsvinden in de provincie Groningen. De Statenfractie van GroenLinks vindt, samen met de Noordelijke Rekenkamer, dat er teveel gepland en onderzocht wordt op het gebied van duurzame energie en te weinig uitgevoerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarom het GroenLinks een motie ingediend met de concrete oproep tot een grootscheeps programma voor woningisolatie en energiebesparing in het midden en kleinbedrijf en in de agrarische sector. Ook wordt in de motie verzocht om publieke gebouwen, waaronder scholen, in de provincie Groningen te voorzien van zonnepanelen. Het college van Gedeputeerde Staten komt nog voor de zomer met het voorstel hoe de versnelde energietransitie uitgevoerd wordt.