economie

26 jan 2014, 14:02

Ongerustheid nu ook in stad-Groningen na publicatie in NRC over bevingen

In de stad Groningen is het de afgelopen tijd oorverdovend stil geweest rond de aardbevingen. Het zijn vooral inwoners van Noord-Groningen zoals de Groninger Bodem Beweging en Groningers in Opstand die zich zorgen maken om de bevingen. Maar sinds een uitspraak van de inspecteur-generaal van de Staatsmijnen in NRC Handelsblad, dat ook de oostkant van de stad Groningen, gevaar loopt, neemt de ongerustheid in de Stadse politiek toe. GroenLinks in de stad Groningen komt nu althans met schriftelijke vragen:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijdag meldde NRC Handelsblad dat inspecteur-generaal Jan de Jong van het Staatstoezicht op de Mijnen ook zorgen over de gevolgen van de gaswinning voor de stad heeft uitgesproken. De Jong sluit niet uit dat bij zwaardere bevingen ook meer schade en zelfs gevaarlijke situaties voor personen in de stad ontstaan. Hij wijst er onder meer op dat niet zozeer de kracht van de beving maar de bodemversnelling het effect op onveiligheid en schade bepaalt. Ook verwacht hij dat het effect van gaswinning in Loppersum niet blijvend zal zijn. De inspecteur-generaal dringt aan op een risicoanalyse voor het hele aardbevingsgebied in Groningen, dus ook voor de stad.

 

Raadslid Matthias Gijsbertsen stelt B en W van Groningen nu de volgende vragen

 

1. Wat is de mening van het college van B&W betreffende de geschetste problematiek en de gekozen oplossingen door het kabinet?

 

2. In hoeverre is er al sprake van schade, in de brede zin van het woord, in de gemeente als gevolg van de aardbevingen?

 

3. Registreert het college de schade aan particuliere woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen die ontstaan is ten gevolge van aardbevingen? Zoja, wilt u deze informatie delen? Zonee, waarom niet?

 

4. Hoe schat het college de risico's van de aardbevingen in voor de veiligheid en materiële schade in de gemeente in de toekomst? Waar baseert u zich op?

 

5. Welke contacten en gesprekken vinden er plaats tussen het college enerzijds en het Rijk, het Staatstoezicht op de Mijnen en de NAM anderzijds over de persoonlijke en materiële risico's, een grondige risicoanalyse, de schade en mogelijke maatregelen?

 

6. Op welke wijze maakt u uw standpunt betreffende de aardbevingsproblematiek kenbaar aan het Rijk en aan de inwoners van Groningen?

 

7. Op welke wijze dringt u bij het Rijk aan op garanties betreffende veiligheid voor de inwoners van Groningen?

 

8. Welke activiteiten gaat u ontplooien om de geleden en nog te lijden schade als gevolg van aardgaswinning te verhalen op Rijk en/of NAM?

 

Namens de GroenLinks-fractie,

M.T. Gijsbertsen