economie

30 mrt 2008, 21:09

Nieuwe visie op toekomst DSW Stadspark van B en W van Groningen

Het Groninger college van B&W wil dat DSW Stadspark zich ontwikkelt tot hét arbeidsontwikkelingsbedrijf van de gemeente Groningen is. DSW Stadspark zal zich in 2011 door kwaliteit en prijs positief onderscheiden op het gebied van onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van Stadjers, het opdoen van arbeidsritme en arbeidsvaardigheden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B en W wil dat DSW Stadspark daarmee voortgaat op de eerder ingeslagen weg. Het bieden van perspectief voor een brede groep Stadjers staat daarbij centraal. Belangrijke voorwaarde voor het welslagen is dat binnen de Groninger sociale werkvoorzieningsorganisatie DSW de productie doelstellingen, de re-integratie doelstellingen en de sociale doelstellingen goed op elkaar afgestemd zijn. Daarbij zet het college in op een verdere verschuiving naar externe plaatsing en dienstverlening.

De per 1 januari 2008 aangepaste Wet sociale werkvoorziening betekent voor de gemeente Groningen een zwaardere verantwoordelijkheid. Deze komt vooral tot uiting in de keuzes die Groningen maakt ten aanzien van de wachtlijst voor de DSW. Geheel in lijn met de nieuwe doelstelling van de sociale werkvoorziening stelt het Groninger college voor om bij voorrang mensen die in aanmerking komen voor begeleid werken buiten de beschutte DSW-werkplekken te plaatsen. Eenzelfde keuze maakt het college voor schoolverlaters en voor mensen die verhuizen naar Groningen en elders al werkzaam waren bij een werkvoorziening. Om aan al deze veranderingen tegemoet te komen heeft het college onlangs een nieuw Ondernemingsplan (2008 – 2011) voor DSW Stadspark ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Ondernemingsplan 2008 – 2011
In 2004 heeft de DSW voor het laatst een ondernemingsplan opgesteld. Dit besloeg de periode 2004-2007. Het toenmalige plan benadrukte de omslag van industrie-activiteiten naar dienstverlening. Om deze dienstverlenende activiteiten te vergroten zijn verschillende nieuwe activiteiten in gang gezet, waarvan de start van het postbedrijf de meest opvallende is. Daar staat de sluiting van het metaalbedrijf en de komende sluiting (in 2009) van het grafisch bedrijf tegenover. Het nieuwe DSW-ondernemingsplan (2008-2011) sluit aan bij de nieuwe Wet sociale werkvoorziening en de aanbevelingen van de Rekenkamercommisssie van de gemeente Groningen.

In Groningen werken op dit moment ongeveer 1750 mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening in vaste dienst bij de DSW. Daarnaast biedt de DSW aan 2000 mensen korte of langere trajecten. Bij de DSW is begeleid werken de afgelopen jaren flink gegroeid tot om en nabij de 75 mensen. De wachtlijst voor plaatsing bij de DSW bedroeg eind vorig jaar 233 personen. De verwachting is dat deze wachtlijst in 2011 zal zijn aangegroeid tot vijfhonderd personen. De gemeente Groningen is voor de DSW een belangrijke opdrachtgever: vorig jaar bedroeg het gemeentelijke aandeel in de totale opbrengst 40 procent. Het college verwacht de komende jaren een groei van de netto opbrengsten. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage kan naar verwachting om die reden omlaag van 5,2 miljoen euro in 2007 naar 3,7 miljoen in 2011