economie

13 mrt 2003, 00:12

Groningse horeca ondernemers: nieuwe geluidsnormen van kracht

De gemeente Groningen heeft een nieuwe nota vastgesteld voor het regelen van ‘feestgedruis’. Deze is met name van belang voor de horeca-ondernemers en organisatoren van evenementen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er kan veel en dat moet ook zo blijven, maar excessen moeten worden aangepakt. Dit is het uitgangspunt van de nota ‘Feesten in balans’. Deze conceptnota is eind vorig jaar vastgesteld door het college van B & W en voor inspraak vrijgegeven. Na het voeren van overleg met belanghebbenden zoals de Groninger City Club, Horecabonden, Kermisbonden, vertegenwoordigers van de warenmarkt, bewonersorganisaties en de parkcommissie Noorderplantsoen kwamen er negen schriftelijke reacties binnen. Voor zover mogelijk is er in de definitieve nota rekening gehouden met deze reacties. De nota zal worden behandeld in de raadscommissie Zorg en Beheer en gaat vervolgens door ter vaststelling naar de gemeenteraad.
Veranderingen
De belangrijkste veranderingen bestaan uit het aanscherpen van de geluidsnormen en het gelijktrekken van de eindtijden voor tappunten in de binnenstad met de regeling voor de horeca. De nieuwe geluidsnorm wordt vooralsnog voor één jaar vastgesteld. Na evaluatie van het evenementenseizoen van 2003 kunnen B&W na inspraak een nieuw besluit nemen over de geluidnorm. Voor evenementen in het Noorderplantsoen is een bijzondere regeling opgenomen. De samenwerking tussen het Centraal Meldpunt Evenementen en alle betrokken (hulp)diensten wordt verder verbeterd. Bij kleine evenementen wordt de behandeltermijnen korter en bij grotere evenementen, omdat dit voor een gedegen voorbereiding en voorgeschreven rechtbescherming nodig is, iets langer. Een goede klachtenregistratie maakt het geheel compleet.