economie

28 apr 2010, 21:09

Groningen onderzoekt gevolgen AWBZ -bezuinigingen

De gemeente Groningen gaat nader onderzoek instellen bij een 650-tal cliënten naar de gevolgen van de bezuinigingen op de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Vooral bij de groep stadjers die op dit moment een persoonsgebonden budget ontvangen, is nog niet duidelijk hoe de bezuinigingen doorwerken in het aantal uren dagopvang en begeleiding. De gemeente wil de resultaten uit dit onderzoek gebruiken om passende, tijdelijke maatregelen te ontwikkelen voor deze doelgroepen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De maatregelen zijn er op gericht om de dagopvang en begeleiding voor ouderen of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking zo veel mogelijk in tact te houden in 2010 en 2011. Op deze wijze wil de gemeente Groningen voorkomen dat kwetsbare groepen door de bezuinigingen in de problemen komen. Voor dit doel heeft de gemeente Groningen in januari van dit jaar een budget van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is als compensatiebudget AWBZ beschikbaar gesteld door het rijk.

Onderzoek
Voor het onderzoek wordt de te onderzoeken doelgroep opgesplitst in drie leeftijdscategorieën:
0 tot 23 jaar, 23 tot 70 jaar en 70 jaar en ouder. Het zorgloket van de gemeente, de Centra voor Jeugd en Gezin en diverse maatschappelijke instellingen gaan het onderzoek uitvoeren. De begeleiding van het onderzoek en de analyse van gegevens vindt plaats door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Groningen

 

 

 


AWBZ-pakketmaatregel
Vanwege de bezuinigingen is er vanaf 2010 landelijk minder geld beschikbaar voor onder andere dagopvang en begeleiding van ouderen en mensen met een lichte lichamelijke of verstandelijke beperking. De rijksoverheid wil ouderen en mensen met een lichte beperking daarom zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk laten zijn voor maatschappelijke participatie met behulp van hun eigen sociale netwerk en collectieve gemeentelijke voorzieningen.

Binnen het Wmo-beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning) geeft de gemeente Groningen hieraan in de wijken invulling door sociale netwerken op te zetten waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.