economie

13 jan 2010, 22:10

Groningen: meer ambtenaren dan andere gemeenten, maar ook meer taken

Doordat de gemeente Groningen veel taken in eigen beheer uitvoert zijn er relatief meer ambtenaren aan het werk dan in andere 100.000+ gemeenten. Dat blijkt uit de benchmark die in 2009 is uitgevoerd in zeven grote gemeenten in Nederland. Het bureau Berenschot heeft het onderzoek naar de omvang van het ambtelijk apparaat verricht in Groningen, Haarlemmermeer, Enschede, Tilburg, Arnhem, Zaanstad en Emmen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen voert, anders dan andere gemeenten, veel taken zelf uit zoals bijvoorbeeld op het gebied van de openbare ruimte en sociale werkvoorziening. Verder is Groningen een centrumgemeente die voor andere gemeenten taken verricht op het terrein van de gezondheidszorg, brandweer, afvalinzameling en het huisverbod. Het college van B&W stelt dat het uitvoeren van deze taken een bewuste keuze is vanwege de gewenste bestuurlijke aansturing en democratische controle.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal ambtenaren voor staf- en ondersteuningsfuncties als percentage van het totaal aantal ambtenaren lager is dan gemiddeld. Er zijn een aantal aandachtpunten naar voren gekomen, zoals meer formatie bij de Kredietbank, Uitvoering wet inburgering, Burgerzaken en Beheer begraafplaatsen. Enerzijds zijn er duidelijke verklaringen waarom de formatie bij deze onderdelen hoger is dan in andere gemeenten, anderzijds gaat het College nog nader onderzoek doen. Dit onderzoek wordt betrokken bij de organisatieontwikkeling binnen de gemeente en de komende bezuinigingsoperatie 2011-2014.

De benchmark is uitgevoerd op verzoek van de raad door een motie van VVD, CU en Stadspartij. De benchmark en de uitgebreide analyse en toelichting zijn naar de raad gestuurd.