economie

27 okt 2010, 20:08

Groningen krijgt Ondernemersfonds, gefinancierd uit verhoging OZB

Groningen krijgt een Ondernemersfonds. Dat is een speciaal fonds waar ondernemers en ondernemersverenigingen geld uit kunnen putten ten behoeve van gezamenlijke uitgaven, zoals promotie of feestverlichting. Het fonds wordt volledig gefinancierd door de ondernemers zelf, dankzij een verhoging van hun Onroerend Zaak Belasting met twee procent. De ondernemers waren in principe blij met dit fonds, maar zijn nu minder gelukkig omdat B en W daarnaast de OZB met negen procent verhoogt voor gemeentelijke uitgaven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B&W heeft het voorstel voor het ‘Fonds Ondernemend Groningen’ vastgesteld. Zij geeft hiermee gehoor aan de wens van het brede georganiseerde bedrijfsleven in de stad Groningen om een ondernemersfonds op te richten. Het fonds wordt, na goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad, opgericht per 1 januari 2011. Het fonds wordt gevoed via een verhoging van de OZB-belasting op niet-woningen. Het college ondertekent binnenkort samen met de belangenverenigingen een overeenkomst waarin zij besluiten samen een ondernemersfonds op te richten.

Doel van het ondernemersfonds is om ondernemers en ondernemersverenigingen een kans te geven initiatieven op te zetten waar ze nu niet voldoende geld voor hebben. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn feestverlichting, promotie en evenementen, inzet van city stewards, particuliere bewaking van bedrijventerreinen, maar ook minder tastbare zaken als betere belangenbehartiging en meer samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Daarnaast kan dit Fonds een forse impuls geven aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en overheid én de economische ontwikkeling van de stad Groningen.

Ondernemers en hun verenigingen kunnen dergelijke plannen nu niet altijd verwezenlijken omdat ondernemers niet verplicht zijn bij te dragen aan ondernemersverenigingen. Met verhoging van de OZB op niet-woningen worden álle ondernemers en instellingen verplicht een bijdrage te doen, waardoor de last van initiatieven niet meer door slechts enkele schouders gedragen wordt. Ondernemers kunnen gezamenlijk voorstellen doen om het geld dat beschikbaar komt, in te zetten voor projecten die zij belangrijk vinden. Voor 2011 gaat het om een bedrag van ruim een half miljoen euro door een verhoging van het OZB-tarief met 2%. Eerder was sprake van een verhoging van 6%, maar door de samenloop met de OZB-verhoging die de gemeente wil doorvoeren hebben de initiatiefnemers van het fonds verzocht om het percentage naar 2% te brengen. Zo kan enerzijds toch gestart worden met het fonds en kunnen komend jaar de eerste resultaten bereikt worden. Aan de andere willen de initiatiefnemers de ondernemers en instellingen niet onnodig confronteren met lastenverzwaringen.

Daarnaast heeft het college toegezegd voor 2011 nog een extra bijdrage te leveren ter hoogte van 75.000 euro in de organisatiekosten van het fonds vanuit het geld dat beschikbaar gesteld wordt voor de uitvoering van het economisch beleid. Verder wordt komende tijd gekeken op welke terreinen samengewerkt kan worden en welke projecten mogelijk in gezamenlijkheid opgepakt kunnen worden.

Ondernemersfondsen functioneren op dit moment al op verschillende plekken in Nederland: onder andere in Leiden, Leeuwarden en Gouda is een dergelijk fonds al één of meerdere jaren actief. Ervaringen daar zijn tot nu toe erg positief, zowel van ondernemerszijde als van de gemeente. Ook in Assen wordt op dit moment gewerkt aan oprichting van een fonds.

Het voorstel voor het Fonds Ondernemend Groningen wordt in november aan de gemeenteraad voorgelegd voor een definitief besluit.