economie

26 apr 2013, 15:03

Groningen heeft over 2012 tekort van 27,8 miljoen euro; ‘Financiële tegenwind fors toegenomen’

Groningen heeft het afgelopen boekjaar 2012 een tekort opgelopen van bijna dertig miljoen. Volgens de gemeente Groningen begint nu pijnlijk duidelijk te worden dat de financiële tegenwind fors is toegenomen, vooral ook door tegenvallers in de bouw. Wethouder van financiën Ton Schroor waarschuwt namens het college van B en W nogmaals dat er zéér ingrijpende inhoudelijke, organisatorische en financiële keuzes gemaakt zullen moeten gaan worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen sluit het boekjaar 2012 af met een tekort van 27,8 miljoen euro. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde Gemeenterekening 2012, met de beleidsmatige en financiële verantwoording over het afgelopen jaar. De voornaamste oorzaak van het tekort is de forse afboeking op woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Het is de derde keer op rij dat de gemeente het jaar met een tekort afsluit.


Het leeuwendeel van het tekort over 2012 wordt gevormd door de afboeking van 25 miljoen euro op de grondexploitatie Meerstad. Daarnaast viel de afboeking op andere grondexploitaties 3 miljoen hoger uit dan verwacht. Andere tegenvallers waren het faillissement van TCN/SIG, de nabetaling aan het bijzonder onderwijs, afhandeling van het geschil met de bouwer van de parkeergarage Damsterdiep en tegenvallende resultaten van het Parkeerbedrijf.

 

Meevallers waren er ook. Zo viel de Algemene uitkering hoger uit, was er sprake van een behoorlijke vrijval voor extra beleid, ontstond er, omdat projecten nog niet zijn afgerond een voordeel in het budget ISV duurzame woningvoorraad en leidde het stopzetten dan wel anders dekken van projecten tot voordelen.


Per saldo wist de gemeente de uitgaven in 2012 met bijna 15 miljoen euro terug te dringen tot 933 miljoen euro. De totale inkomsten waren 905,2 miljoen euro.


Bewogen jaar


Beleidsmatig kijkt het college op 2012 terug als een veelbewogen jaar. De collegewisseling, het stopzetten van het project Regiotram en de nasleep van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs (O2G2), gingen gepaard met een verdieping van de economische crisis en afname van de werkgelegenheid.

 

Het college van B&W benadrukt dat het in tijden van economische tegenwind belangrijk is om te blijven investeren. Als meest zichtbaar voorbeeld daarvan noemt het college de voorbereidende werkzaamheden voor het Forum en de Oostwand die in 2012 daadwerkelijk zijn begonnen. Ook intensiveerde het college het overleg met bewoners, scholen, bedrijven en andere partners over knelpunten rondom de aanpak de Zuidelijke ringweg.


De aantrekkelijkheid van de Stad bleef in 2012 op peil. Het positieve oordeel van Stadjers over de staat van onderhoud, leefbaarheid en veiligheid en het feit dat het aantal toeristen opnieuw is toegenomen, stemt het college tevreden.


Blik vooruit


Het college verwacht dat de economische crisis en zeker de gevolgen daarvan, nog wel enkele jaren voelbaar zullen zijn. Als voornaamste financiële dreigingen voorziet het college de forse bezuinigingen die gepaard gaan met de voorgenomen decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg en op het gebied van Werk en Inkomen. Daarbovenop komen verdere Haagse bezuinigingen.


Deze bezuinigingen en de noodzaak om het weerstandsvermogen op peil te brengen en de verslechtering van het meerjarenperspectief het hoofd te bieden, stellen het college en de raad voor zéér ingrijpende inhoudelijke, organisatorische en financiële keuzes. In de binnenkort te verschijnen voorjaarsbrief zal een aanzet voor die keuzes gegeven worden.


De gemeenteraad bespreekt de Jaarrekening 2012 op 22 mei per programma in de verschillende raadscommissies en op 29 mei in de gemeenteraadsvergadering.