economie

22 nov 2007, 09:09

Eemshaven krijgt Energypark; Raamcontract voor miljoenenontwikkeling getekend

De directie van Groningen Seaports heeft een raamcontract met vijf verschillende bureaus ondertekend voor de levering van ingenieursdiensten ten behoeve van de ontwikkeling van het Energy Park Eemshaven in de gemeente Eemsmond. Met de ontwikkeling van het Energy Park in de Eemshaven zijn miljoenen euro’s gemoeid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor Groningen Seaports betekent dit raamcontract een behoorlijke verlichting van de werkzaamheden. Met dit raamcontract wordt voorkomen dat voor ieder project afzonderlijk procedures opgestart moeten worden. In de nu overeengekomen raamovereenkomst is alles vastgelegd en hoeft alleen maar per deelproject een offerteaanvraag naar de vijf bureaus te worden gezonden. Zij gaan dan (in concurrentie) offerte maken en verzorgen verder alles: vergunningen, aanbesteding, etc.

Bureaus

De vijf geselecteerde ingenieursbureaus zijn Arcadis Nederland B.V. te Amersfoort,
DHV B.V. te Groningen, Grontmij Nederland bv te Haren, Haskoning Nederland bv te Steenwijk en Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs BV te Heerenveen. Het raamcontract kent een looptijd van vier jaar en gaat over de levering van diverse ingenieursdiensten voor de inrichting van het Energy Park Eemshaven.
Het gaat om één project bestaande uit ca. 20 deelprojecten. De deelprojecten worden binnen het afgesloten raamcontract in onderlinge concurrentie gegund.

Deelprojecten


De komst van een aantal grote klanten in Energy Park vereist een goede coördinatie van de verschillende voorbereidende- en uitvoeringswerkzaamheden. Zo dienen er ten behoeve van de aanvoer van kolen, biomassa, e.d. evenals het afvoeren van diverse producten openbare kades te worden aangelegd. Het betreft zware kadeconstructies met een grote diepgang. De mogelijkheid bestaat dat de kadeconstructies tevens als hoogwaterkering dienen te worden uitgevoerd. Ook zal het buitendijkse en binnendijkse gelegen terrein van Energy Park grotendeels moeten worden opgehoogd (ca. 200 hectare). De bestaande Wilhelminahaven moet worden verdiept en worden uitgebreid.

Tevens zullen bestaande dijklichamen worden verwijderd. Het bestaande Doekegatkanaal wordt verder uitgediept en verbreed. Voor de LNG-terminal is een gescheiden insteekhaven vereist. In Energy Park moet ook gefaseerd de openbare infrastructuur aangelegd worden. Het betreft hier onder meer wegen, kabel- en leidingstroken, wegverlichting, riolering, glasvezel, e.d. Eveneens zijn er ecologische projecten voorzien. De uitvoering van het aantal deelprojecten zal onder andere afhangen van de ontwikkeling en groei van het Energy Park in de Eemshaven.

Energypark


Energy Park Eemshaven is een bedrijventerrein voor energiegerelateerde bedrijvigheid, waarbij de nadruk ligt op de energiecomponent. Het terrein beslaat de totale oostelijke lob en het terrein ten westen van de energiecentrale van Electrabel. Op Energy Park Eemshaven wordt momenteel ca. 20% van de totale Nederlandse energie geproduceerd en gezien de huidige ontwikkelingen zal dit percentage alleen nog maar stijgen.